نویسنده = شهلا شریفی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

مریم طبیعی؛ شهلا شریفی؛ زهره قاری


4. بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-62

شهلا شریفی