نویسنده = علی درزی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی مقوله های نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-118

10.22108/jrl.2019.115166.1305

علی درزی؛ سمیرا جعفری


2. جملات شرطی رویدادی در زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-48

رویا کبیری؛ علی درزی


3. جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-105

محبوبه نادری؛ علی درزی


4. صفت تفضیلی در حوزه‏ی کسره‏ی اضافه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 70-53

علی درزی؛ لیلا قدیری


5. پوچ‌واژه در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-73

علی درزی؛ شجاع تفکر رضایی


6. بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار