نویسنده = علی اصغر سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصول گرا به خرده گفتمان های جبهه ی پایداری و جبهه ی متحد اصول گرایی در انتخابات 1390

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-1

علی ضامن خوشخونژاد؛ علی اصغر سلطانی؛ عباس علی آهنگر