نویسنده = فاطمه طبسی مفرد
تعداد مقالات: 1
1. پردازش اسامی و افعال در زبان اول و دوم: بررسی شناختی سطوح پردازش لغت در افراد دوزبانه فارسی- انگلیسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-69

رامین اکبری؛ رضا غفارثمر؛ فاطمه طبسی مفرد