نویسنده = Ahmad Izadi
تعداد مقالات: 1
1. کاوشی در وجهه در تعارف ایرانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-82

10.22108/jrl.2018.111257.1214

Ahmad Izadi