کلیدواژه‌ها = ساخت هجایی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بسامدی هجا در اسامی زنان و مردان در ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-96

مهرزاد منصوری