کلیدواژه‌ها = گزاره‌های اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

10.22108/jrl.2018.105037.1082

مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم