کلیدواژه‌ها = واج‌شناسی تاریخی
تعداد مقالات: 1
1. خوشه‌های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو: قیاسی با سنجه محدودیت توالی رسایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-35

مهدی احمدی؛ محمود بی‌جن خان