کلیدواژه‌ها = معنی‌شناسی شناختی
تعداد مقالات: 3
1. بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

10.22108/jrl.2018.105037.1082

مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم


2. استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

10.22108/jrl.2017.21688

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بلقیس روشن


3. بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-34

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا‌گل‌زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا