کلیدواژه‌ها = کلید واژه ها:: تکیهی واژگانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسیتأثیر الگوی تکیهی واژگانی بر دستیابی به واژگان ذهنی در فارسی ز بانان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-64

محمود بی جن خان؛ پروین سادات فیض آبادی