کلیدواژه‌ها = مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده
تعداد مقالات: 1
1. پدیدۀ انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-17

علی درزی؛ زهرا مرزبان