کلیدواژه‌ها = فعل فارسی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیچیدگی بازنمودی فعل فارسی بر زمان پردازش

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

معصومه مهرابی