تعداد مقالات: 154
1. نگاهی رده‌شناختی به پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-10

محمد راسخ مهند


2. بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار


4. متن کامل

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390


5. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391


6. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391


7. کامل مجله

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392


8. کامل مجله شماره 10

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-118


9. تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

والی رضایی؛ فاطمه بهرامی


11. استخراج خودکار معادل‎های واژگانی از پیکره‎های دو زبانه موازی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

طیبه موسوی میانگاه؛ مهشید شکیبا


19. شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2019.112640.1247

موسی غنچه پور؛ عزت اله کلانتری خاندانی؛ محمد حسن فرخی برفه


20. سبک سازی نظام مند فعل در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22108/jrl.2019.117641.1360

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ مهدیه اسحاقی


21. تجزیه و تحلیل توزیعی، نقشی و معنایی گروه قیدی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 11-26

جلال رحیمیان


22. نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-34

والی رضایی


23. خوشه‌های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو: قیاسی با سنجه محدودیت توالی رسایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-35

مهدی احمدی؛ محمود بی‌جن خان


24. بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

محمود نقی‌زاده؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده


25. متن کامل

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390