تعداد مقالات: 149
-24. نگاهی رده‌شناختی به پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-10

محمد راسخ مهند


-23. بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار


-21. متن کامل

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390


-20. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391


-19. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391


-18. کامل مجله

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392


-17. کامل مجله شماره 10

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-118


-16. تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

والی رضایی؛ فاطمه بهرامی


-14. استخراج خودکار معادل‎های واژگانی از پیکره‎های دو زبانه موازی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

طیبه موسوی میانگاه؛ مهشید شکیبا


-6. شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2019.112640.1247

موسی غنچه پور؛ عزت اله کلانتری خاندانی؛ محمد حسن فرخی برفه


-5. سبک سازی نظام مند فعل در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22108/jrl.2019.117641.1360

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ مهدیه اسحاقی


-4. تجزیه و تحلیل توزیعی، نقشی و معنایی گروه قیدی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 11-26

جلال رحیمیان


-3. نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-34

والی رضایی


-2. خوشه‌های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو: قیاسی با سنجه محدودیت توالی رسایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-35

مهدی احمدی؛ محمود بی‌جن خان


-1. بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

محمود نقی‌زاده؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده


0. متن کامل

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390