تعداد مقالات: 158
-24. متن کامل

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390


-23. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391


-22. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391


-21. کامل مجله

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392


-20. نگاهی رده‌شناختی به پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-10

محمد راسخ مهند


-19. بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار


-17. کامل مجله شماره 10

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-118


-16. تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

والی رضایی؛ فاطمه بهرامی


-14. استخراج خودکار معادل‎های واژگانی از پیکره‎های دو زبانه موازی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

طیبه موسوی میانگاه؛ مهشید شکیبا


-13. شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2019.112640.1247

موسی غنچه پور؛ عزت اله کلانتری خاندانی؛ محمد حسن فرخی برفه


-5. متن کامل

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390


-4. بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

محمود نقی‌زاده؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده


-3. تحلیل رسایی- بنیاد کاهش خوشه ‏های همخوانی در تلفظ کودکان فارسی‌زبان

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

راضیه شجاعی؛ محمود بی‌جن خان


-1. بررسی آکوستیکی همبسته های آوایی تکیه در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

وحیده ابوالحسنی زاده


0. کامل مجله شماره 9

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-108