تعداد مقالات: 160
1. متن کامل

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390


2. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391


3. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391


4. کامل مجله

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392


5. نگاهی رده‌شناختی به پی‌بست‌های ضمیری در زبان تاتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-10

محمد راسخ مهند


6. بررسی جایگاه مبتدا درفارسی برپایه برنامه کمینه‌گرا

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-18

علی درزی؛ راضیه مهدی بیرقدار


8. کامل مجله شماره 10

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-118


9. تبیین دستوری نمایه سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-18

والی رضایی؛ فاطمه بهرامی


11. استخراج خودکار معادل‎های واژگانی از پیکره‎های دو زبانه موازی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-14

طیبه موسوی میانگاه؛ مهشید شکیبا


19. پاییز و زمستان 1398

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

10.22108/jrl.2019.24786


20. متن کامل

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390


21. بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-20

محمود نقی‌زاده؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده


22. تحلیل رسایی- بنیاد کاهش خوشه ‏های همخوانی در تلفظ کودکان فارسی‌زبان

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

راضیه شجاعی؛ محمود بی‌جن خان


24. بررسی آکوستیکی همبسته های آوایی تکیه در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

وحیده ابوالحسنی زاده


25. کامل مجله شماره 9

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-108