تعداد مقالات: 150
26. تحلیل رسایی- بنیاد کاهش خوشه ‏های همخوانی در تلفظ کودکان فارسی‌زبان

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-20

راضیه شجاعی؛ محمود بی‌جن خان


28. بررسی آکوستیکی همبسته های آوایی تکیه در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

وحیده ابوالحسنی زاده


29. کامل مجله شماره 9

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-108


30. تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصول گرا به خرده گفتمان های جبهه ی پایداری و جبهه ی متحد اصول گرایی در انتخابات 1390

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-1

علی ضامن خوشخونژاد؛ علی اصغر سلطانی؛ عباس علی آهنگر


31. بررسی استعاره‌های کلامی-تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-35

شیرین پورابراهیم


33. بهنجارسازی فضای واکه‌ای زبان فارسی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-34

نسیم اسفندیاری؛ بتول علی نژاد


35. ساخت بیش‌ارتقاء در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22108/jrl.2017.21686

رضوان متولیان


36. مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.101039.1008

الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو


37. تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.103993.1057

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری


38. ملاحظاتی در ترتیب خطی ساخت فعل فارسی از دیدگاه پادتقارنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

10.22108/jrl.2018.107659.1126

محمد دبیرمقدم؛ محمد فرخی یکتا


40. ساختمان صرفی فعل فارسی در زمان‌های کامل

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/jrl.2018.113068.1253

محرم اسلامی


41. مدیریت ریسک: راهبردی برای ترجمۀ دقیق‌تر تردیدنماهای متون علمی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-44

10.22108/jrl.2019.113942.1273

محمد امیریوسفی؛ بهنام رضوانی سیچانی؛ احسان رضوانی سیچانی


43. تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-46

بتول علی‌نژاد؛ محمد صدیق زاهدی


44. بررسی کاهش واکه‌ای در زبان فارسی محاوره‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-48

شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی‌جن خان


46. بررسی تطبیقی واژه آمین در دو زبان عربی و عبری

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-44

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن‌الرسول


47. تحلیل زیبا‌‌‌شناختی ساختار زبان شعر احمد عزیزی بر اساس «کفش‌های مکاشفه»

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

حسین آقاحسینی؛ زینب زارع


48. تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ مریم قیاسوند


49. مفهوم عامل در واژه های مشتق زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-32

عادل رفیعی


50. تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-30

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان