تعداد مقالات: 160
27. ساخت بیش‌ارتقاء در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-20

10.22108/jrl.2017.21686

رضوان متولیان


28. مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.101039.1008

الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو


29. تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.103993.1057

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری


30. ملاحظاتی در ترتیب خطی ساخت فعل فارسی از دیدگاه پادتقارنی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-22

10.22108/jrl.2018.107659.1126

محمد دبیرمقدم؛ محمد فرخی یکتا


32. ساختمان صرفی فعل فارسی در زمان‌های کامل

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

10.22108/jrl.2018.113068.1253

محرم اسلامی


33. شفافیت معنایی و پردازش اسامی مرکب: شواهدی از بیماران زبان‌پریش ناروان فارسی‌زبان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-24

10.22108/jrl.2019.112640.1247

موسی غنچه پور؛ عزت اله کلانتری خاندانی؛ محمد حسن فرخی برفه


34. تجزیه و تحلیل توزیعی، نقشی و معنایی گروه قیدی در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 11-26

جلال رحیمیان


35. خوشه‌های صامت پایانی در فارسی میانه و فارسی نو: قیاسی با سنجه محدودیت توالی رسایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 13-35

مهدی احمدی؛ محمود بی‌جن خان


36. بهنجارسازی فضای واکه‌ای زبان فارسی

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 15-34

نسیم اسفندیاری؛ بتول علی نژاد


37. تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصول گرا به خرده گفتمان های جبهه ی پایداری و جبهه ی متحد اصول گرایی در انتخابات 1390

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-1

علی ضامن خوشخونژاد؛ علی اصغر سلطانی؛ عباس علی آهنگر


39. نگاهی تازه به ساخت مجهول در زبان فارسی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-34

والی رضایی


40. بررسی استعاره‌های کلامی-تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-35

شیرین پورابراهیم


41. تحلیل زیبا‌‌‌شناختی ساختار زبان شعر احمد عزیزی بر اساس «کفش‌های مکاشفه»

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-18

حسین آقاحسینی؛ زینب زارع


42. استخراج خودکار جملات هم‌تراز انگلیسی-فارسی از متون مقایسه‌ای با بهره‌برداری از اطلاعات نحوی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-36

10.22108/jrl.2018.109525.1173

رضوان متولیان؛ امیرحسن منجمی؛ ابراهیم قدس اللهی


43. معنی‌شناسی و کاربردشناسی حال کامل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-32

10.22108/jrl.2018.112681.1250

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


44. بررسی روند رشد مفاهیم عام در کودکان فارسی زبان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 16-1

شهره صادقی


45. فعل مرکب، سبک یا سنگین؟

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-36

10.22108/jrl.2017.21445

اکرم خوشدونی فراهانی


46. توزیع نشانة نفی جمله در گویش دشتستانی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-34

10.22108/jrl.2017.86315

شجاع تفکری رضایی؛ حسین مغانی


47. میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-42

10.22108/jrl.2017.103115.1046

الهام ایزدی؛ محمد راسخ‌مهند


48. مفهوم عامل در واژه های مشتق زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-32

عادل رفیعی


49. تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-30

محمد زمانی؛ ابراهیم بدخشان


50. بررسی تطبیقی واژه آمین در دو زبان عربی و عبری

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-44

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن‌الرسول