تعداد مقالات: 159
51. تبیین نقشی خروج بند موصولی در زبان فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 21-40

محمد راسخ مهند؛ مجتبی علیزاده صحرایی؛ راحله ایزدی فر؛ مریم قیاسوند


52. چندزبانگی در چشم‌انداز زبانی ارومیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-36

10.22108/jrl.2017.21687

علی رضا قلی فامیان؛ محبوبه پژمان‌جم


54. مدیریت ریسک: راهبردی برای ترجمۀ دقیق‌تر تردیدنماهای متون علمی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 25-44

10.22108/jrl.2019.113942.1273

محمد امیریوسفی؛ بهنام رضوانی سیچانی؛ احسان رضوانی سیچانی


55. تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 27-46

بتول علی‌نژاد؛ محمد صدیق زاهدی


56. جملات شرطی رویدادی در زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-48

رویا کبیری؛ علی درزی


57. پدیدۀ انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-17

علی درزی؛ زهرا مرزبان


58. بررسی کاهش واکه‌ای در زبان فارسی محاوره‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 35-48

شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی‌جن خان


59. جنسیت و ارزیابی در جلسات دفاع از پایان نامه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-56

رها زارعی فرد؛ مهدی رضایی


61. مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-56

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی


62. بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-34

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا‌گل‌زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


63. بررسی فرآیند هماهنگی واکه ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-48

بهلول علائی


64. طرح‌واره‌های مالکیت در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-48

10.22108/jrl.2018.111303.1218

مهرداد نغزگوی کهن؛ ساسان ملکی


65. حرکت خیالی در زبان فارسی: برخی ویژگی‌ها و محدودیّت‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-52

10.22108/jrl.2017.102702.1038

حدائق رضائی؛ معصومه دیانتی


66. بررسی فرایند قلب و اصل مرز اجباری در زبان فارسی براساس واج‌شناسی غیرخطی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-17

الهه عطایی؛ بتول علی نژاد


68. استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

10.22108/jrl.2017.21688

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بلقیس روشن


70. تعامل نحو و واژگان در دستور وابستگی: مطالعه موردی نقش‌های فعل «شدن» در زبان فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-52

امید طبیب‌زاده؛ لیلا ضیامجیدی


73. رویکرد نظریه بهینگی به فرایند تکرار با نگاهی بر واژه‌های مکرر فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-66

ویدا شقاقی؛ تهمینه حیدرپور بیدگلی


75. بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 46-35

معصومه بهمنیار؛ عادل رفیعی