تعداد مقالات: 149
51. بررسی روند رشد مفاهیم عام در کودکان فارسی زبان

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 16-1

شهره صادقی


52. پدیدۀ انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 34-17

علی درزی؛ زهرا مرزبان


53. مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 37-56

معصومه ملکیان؛ فرهاد ساسانی


54. جملات شرطی رویدادی در زبان فارسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-48

رویا کبیری؛ علی درزی


55. جنسیت و ارزیابی در جلسات دفاع از پایان نامه

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-56

رها زارعی فرد؛ مهدی رضایی


56. فعل مرکب، سبک یا سنگین؟

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 17-36

10.22108/jrl.2017.21445

اکرم خوشدونی فراهانی


57. چندزبانگی در چشم‌انداز زبانی ارومیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 21-36

10.22108/jrl.2017.21687

علی رضا قلی فامیان؛ محبوبه پژمان‌جم


58. توزیع نشانة نفی جمله در گویش دشتستانی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-34

10.22108/jrl.2017.86315

شجاع تفکری رضایی؛ حسین مغانی


59. میزان وابستگی نحوی و معنایی بندهای متممی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 17-42

10.22108/jrl.2017.103115.1046

الهام ایزدی؛ محمد راسخ‌مهند


61. استخراج خودکار جملات هم‌تراز انگلیسی-فارسی از متون مقایسه‌ای با بهره‌برداری از اطلاعات نحوی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-36

10.22108/jrl.2018.109525.1173

رضوان متولیان؛ امیرحسن منجمی؛ ابراهیم قدس اللهی


62. معنی‌شناسی و کاربردشناسی حال کامل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-32

10.22108/jrl.2018.112681.1250

رحمان ویسی حصار؛ بابک شریف


64. بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-62

شهلا شریفی


65. آواشناسی و واج‌شناسی همخوان‌های چاکنایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-62

وحید صادقی


66. پوچ‌واژه در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-73

علی درزی؛ شجاع تفکر رضایی


67. رویکرد نظریه بهینگی به فرایند تکرار با نگاهی بر واژه‌های مکرر فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 45-66

ویدا شقاقی؛ تهمینه حیدرپور بیدگلی


68. بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 19-34

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا‌گل‌زاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


69. تعامل نحو و واژگان در دستور وابستگی: مطالعه موردی نقش‌های فعل «شدن» در زبان فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-52

امید طبیب‌زاده؛ لیلا ضیامجیدی


70. بررسی فرآیند هماهنگی واکه ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-48

بهلول علائی


71. بررسی فرایند قلب و اصل مرز اجباری در زبان فارسی براساس واج‌شناسی غیرخطی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 36-17

الهه عطایی؛ بتول علی نژاد


72. بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 46-35

معصومه بهمنیار؛ عادل رفیعی


73. پردازش اسامی و افعال در زبان اول و دوم: بررسی شناختی سطوح پردازش لغت در افراد دوزبانه فارسی- انگلیسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-69

رامین اکبری؛ رضا غفارثمر؛ فاطمه طبسی مفرد


74. تحلیل انتقادی استعارۀ دستوری در گفتمان سیاسی روزنامه‌های داخلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-64

ابراهیم رضاپور


75. آموزش دستور زبان فارسی به خارجیان در چارچوب رابطه بین کارکردهای زبانی و صورت‌های دستوری

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-84

اکرم بیگم حاجی سیدرضایی؛ رضامراد صحرایی