تعداد مقالات: 148
77. استعاره در عناوین خبری روزنامه‌های ورزشی ایران: بررسی موردی استعارۀ فوتبال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 37-48

10.22108/jrl.2017.21688

محمدرضا طوسی نصرآبادی؛ بلقیس روشن


78. حرکت خیالی در زبان فارسی: برخی ویژگی‌ها و محدودیّت‌ها

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-52

10.22108/jrl.2017.102702.1038

حدائق رضائی؛ معصومه دیانتی


82. طرح‌واره‌های مالکیت در زبان فارسی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-48

10.22108/jrl.2018.111303.1218

مهرداد نغزگوی کهن؛ ساسان ملکی


83. ماهیت زمان حال در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-80

10.22108/jrl.2019.114753.1294

مطهره سامری؛ غلامحسین کریمی دوستان


84. ساخت وزنی و تکیه واژه در فارسی؛ پژوهشی بر اساس نظریه تکیۀ وزنی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-78

امید طبیب‌زاده


85. واک‌داری و دمش در زبان فارسی براساس نظریه واج‌شناسی حنجره‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-80

بتول علی‌نژاد


86. واژه‌بست‌های فارسی در کنار فعل

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 75-85

محمد راسخ مهند


87. بررسی آکوستیکی وزن هجا در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-76

ندا موسوی


91. بررسیتأثیر الگوی تکیهی واژگانی بر دستیابی به واژگان ذهنی در فارسی ز بانان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-64

محمود بی جن خان؛ پروین سادات فیض آبادی


94. اعتبارسنجی گویش‌سنجی کرانۀ جنوب‌خاوری دریای مازندران به روش بسامد آوایی هوپنبرووِرس

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

سیف‌اله ملایی پاشایی؛ آرزو نجفیان


95. بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

مریم طبیعی؛ شهلا شریفی؛ زهره قاری


96. بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100

غلامحسین کریمی دوستان؛ وحیده تجلی


99. هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-76

10.22108/jrl.2017.21695

محمد دبیرمقدم؛ زهره سادات ناصری