تعداد مقالات: 158
76. بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 46-35

معصومه بهمنیار؛ عادل رفیعی


77. بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده‌شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-62

شهلا شریفی


78. آواشناسی و واج‌شناسی همخوان‌های چاکنایی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-62

وحید صادقی


79. تحلیل انتقادی استعارۀ دستوری در گفتمان سیاسی روزنامه‌های داخلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-64

ابراهیم رضاپور


80. پوچ‌واژه در زبان فارسی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-73

علی درزی؛ شجاع تفکر رضایی


81. پردازش اسامی و افعال در زبان اول و دوم: بررسی شناختی سطوح پردازش لغت در افراد دوزبانه فارسی- انگلیسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-69

رامین اکبری؛ رضا غفارثمر؛ فاطمه طبسی مفرد


82. آموزش دستور زبان فارسی به خارجیان در چارچوب رابطه بین کارکردهای زبانی و صورت‌های دستوری

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-84

اکرم بیگم حاجی سیدرضایی؛ رضامراد صحرایی


83. ماهیت زمان حال در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-80

10.22108/jrl.2019.114753.1294

مطهره سامری؛ غلامحسین کریمی دوستان


84. جایگاه ادغام موضوع درونی (در زبان کردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22108/jrl.2020.118046.1380

سامان میهمی؛ یادگار کریمی


87. بررسیتأثیر الگوی تکیهی واژگانی بر دستیابی به واژگان ذهنی در فارسی ز بانان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-64

محمود بی جن خان؛ پروین سادات فیض آبادی


89. نظریۀ گام و کوتاه‌ترین فاصلۀ میان دو نقطه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-60

10.22108/jrl.2018.112291.1236

سعید رفسنجانی نژاد؛ محمد دبیرمقدم


93. هم‌شکلی مسیرنماها در برخی از زبان‌های ایرانی: رویکردی ریزنحو بنیان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-76

10.22108/jrl.2017.21695

محمد دبیرمقدم؛ زهره سادات ناصری


96. بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-82

10.22108/jrl.2018.104217.1062

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ روح الله یعقوبی؛ علی مالمیر


98. ساخت وزنی و تکیه واژه در فارسی؛ پژوهشی بر اساس نظریه تکیۀ وزنی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 63-78

امید طبیب‌زاده


99. واک‌داری و دمش در زبان فارسی براساس نظریه واج‌شناسی حنجره‌ای

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 63-80

بتول علی‌نژاد


100. بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

مریم طبیعی؛ شهلا شریفی؛ زهره قاری