تعداد مقالات: 158
101. بررسی آکوستیکی وزن هجا در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-76

ندا موسوی


102. اعتبارسنجی گویش‌سنجی کرانۀ جنوب‌خاوری دریای مازندران به روش بسامد آوایی هوپنبرووِرس

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

سیف‌اله ملایی پاشایی؛ آرزو نجفیان


103. واژه‌بست‌های فارسی در کنار فعل

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 75-85

محمد راسخ مهند


105. بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100

غلامحسین کریمی دوستان؛ وحیده تجلی


106. آیا پردازش ادراکی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی منجر به درج واکه خیالی می-شود؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22108/jrl.2020.120165.1425

جانانه شالپوش؛ وحید صادقی


107. همگونی همخوان‌ها در زبان فارسی نوین: رویکرد واج‌شناسی هندسۀ مشخصه‌ها

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-64

کیوان زاهدی؛ فیضیه فخاریان


108. بررسی ساخت بند زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-66

والی رضایی؛ مژگان نیسانی


109. برطرف کردن التقای واکه‌ها در ترکی آذربایجانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-72

10.22108/jrl.2018.109523.1172

سید محمد رضی نژاد


110. تحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-82

انیس وحید؛ غلامحسین کریمی دوستان


111. نقش نشانه‌های نوایی در ابهام‌زدایی از عبارات مبهم فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-80

وحید صادقی


112. کاوشی در وجهه در تعارف ایرانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-82

10.22108/jrl.2018.111257.1214

Ahmad Izadi


113. بررسی تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-82

10.22108/jrl.2017.21690

بهناز زمانی؛ بهرام هادیان


114. صفت تفضیلی در حوزه‏ی کسره‏ی اضافه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 70-53

علی درزی؛ لیلا قدیری


116. کاهش واکه ای در زبان فارسی بر اساس انگاره [AIU]

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 76-63

شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی جن خان


117. اثر کلی/ جزئی در تناوب مکانی زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-100

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ علی صفری


118. تأثیر پیچیدگی بازنمودی فعل فارسی بر زمان پردازش

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

معصومه مهرابی


120. بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

10.22108/jrl.2018.105037.1082

مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم


121. ادب و قدرت: نشانگرهای زبانی مخالفت در جلسات دفاع از پایان‌نامه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-100

سید محمد حسینی


122. تحلیل بسامدی هجا در اسامی زنان و مردان در ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-96

مهرزاد منصوری


123. ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور ساخت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-98

10.22108/jrl.2018.100437.0

حسین رضویان؛ سحر بهرامی خورشید؛ صدیقه کاوسی تاجکوه


124. فرایندهای واژه‌‌‌سازی زبان فارسی و استقلال صرف و نحو

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-99

علاءالدین طباطبایی


125. جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-105

محبوبه نادری؛ علی درزی