تعداد مقالات: 149
101. بررسی اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا در واژه‌های سه‌هجایی با هجای آغازین CVCC در زبان فارسی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-82

10.22108/jrl.2018.104217.1062

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ روح الله یعقوبی؛ علی مالمیر


103. نظریۀ گام و کوتاه‌ترین فاصلۀ میان دو نقطه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-60

10.22108/jrl.2018.112291.1236

سعید رفسنجانی نژاد؛ محمد دبیرمقدم


105. ادب و قدرت: نشانگرهای زبانی مخالفت در جلسات دفاع از پایان‌نامه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 79-100

سید محمد حسینی


106. تحلیل بسامدی هجا در اسامی زنان و مردان در ایران

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-96

مهرزاد منصوری


107. فرایندهای واژه‌‌‌سازی زبان فارسی و استقلال صرف و نحو

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 87-99

علاءالدین طباطبایی


108. اثر کلی/ جزئی در تناوب مکانی زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-100

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ علی صفری


109. همگونی همخوان‌ها در زبان فارسی نوین: رویکرد واج‌شناسی هندسۀ مشخصه‌ها

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-64

کیوان زاهدی؛ فیضیه فخاریان


110. نقش نشانه‌های نوایی در ابهام‌زدایی از عبارات مبهم فارسی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-80

وحید صادقی


111. بررسی ساخت بند زبان فارسی بر اساس دستور نقش و ارجاع

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 51-66

والی رضایی؛ مژگان نیسانی


112. تحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-82

انیس وحید؛ غلامحسین کریمی دوستان


113. صفت تفضیلی در حوزه‏ی کسره‏ی اضافه

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 70-53

علی درزی؛ لیلا قدیری


114. کاهش واکه ای در زبان فارسی بر اساس انگاره [AIU]

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 76-63

شهین شیخ سنگ تجن؛ محمود بی جن خان


115. جایگاه ساختاری «چرا» در زبان فارسی

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-105

محبوبه نادری؛ علی درزی


116. تأثیر پیچیدگی بازنمودی فعل فارسی بر زمان پردازش

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 77-92

معصومه مهرابی


119. بررسی تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-82

10.22108/jrl.2017.21690

بهناز زمانی؛ بهرام هادیان


121. بازنمایی طرحوارة نیرو در گزاره‌های دینی و اخلاقی زبان قرآن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 77-94

10.22108/jrl.2018.105037.1082

مدینه کریمی بروجنی؛ مرتضی قائمی؛ شیرین پورابراهیم


122. ساخت اضافۀ ملکی در زبان فارسی: تحلیلی از منظر دستور ساخت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-98

10.22108/jrl.2018.100437.0

حسین رضویان؛ سحر بهرامی خورشید؛ صدیقه کاوسی تاجکوه


123. کاوشی در وجهه در تعارف ایرانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-82

10.22108/jrl.2018.111257.1214

Ahmad Izadi


124. برطرف کردن التقای واکه‌ها در ترکی آذربایجانی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-72

10.22108/jrl.2018.109523.1172

سید محمد رضی نژاد


125. بررسی مقوله های نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-118

10.22108/jrl.2019.115166.1305

علی درزی؛ سمیرا جعفری