تعداد مقالات: 150
126. بررسی مقوله های نمود و زمانِ فارسی در قالب هندسۀ مشخصه ها

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 97-118

10.22108/jrl.2019.115166.1305

علی درزی؛ سمیرا جعفری


127. بررسی آواییِ ریتم در پایه‌های واژگان، شعر و نثر فارسی رسمی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 101-122

نگار بوبان


128. از بین رفتن بعضی امکانات تصریفی فعلی در زبان فارسی جدید و پیامدهای آن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 97-114

مهرداد نغزگوی کهن؛ زهرا حکیم‌آرا


129. مسأله سادگی در نحو صوری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-119

ضیا موحد؛ نادر جهانگیری؛ سعید فکری


130. بررسی ترمیم‌های گفتاری در زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-114

رضا مقدم‌کیا؛ پانته‌آ حیدرپور


131. بررسی لایه‌ها و سطوح واژگانی در وندهای زبان فارسی از نگاه صرف واژگانی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 65-84

خسرو غلامعلی‌زاده؛ یداله فیضی پیرانی


132. توصیف گروه‌های اسمی در گویش لری خرم‌آبادی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 81-96

زینب محمد ابراهیمی؛ پروین م. عبدی


133. کنترل ناقص در زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 67-82

رضوان متولیان


134. بررسی آکوستیکی خطای جانشینی واج در گفتار کودکان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-100

جواد صدری؛ جلیل اله فاروقی هندوالان؛ اسما کریمی مقدم آرانی


136. معرفی الگوی مراتب نمایه ای سیلورستاین و تحلیل مکالمه هایی از زبان لری و لکی بر اساس آن

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 96-77

سید حمزه موسوی؛ محمد عمو زاده


137. کامل مجله شماره 11

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-1


138. ساختار سه لایه‌ای گروه تعریف در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-110

10.22108/jrl.2017.21263

طاهره افشار


139. استعارۀ دستوری به‌مثابۀ تنوع نحوی از منظر دستور نقشگرای نظام‌مند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 83-102

10.22108/jrl.2017.21691

ابراهیم رضاپور؛ علی عربانی دانا


140. ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/jrl.2017.86362.0

یادگار کریمی؛ الهه نجفی


141. تنوعات معنایی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-102

10.22108/jrl.2018.109178.1157

ذلیخا عظیم دخت؛ عادل رفیعی؛ حدائق رضائی


145. خودایستایی و مقولۀ تهی در ساخت کنترل اجباری زبان فارسی

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-102

رضوان متولیان


147. مفهوم‌سازی‌های استعاریِ مبتنی بر مفاهیم «ایستادن» و «نشستن» در زبان قرآن

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 83-92

شیرین پورابراهیم؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقاگلزاده؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


148. بررسی ساخت دو مفعولی در متون ادب فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-119

احمدرضا لطفی؛ مونا مویدی


149. نقش ممیز عدد در گروه حرف تعریف کردی کلهری

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 108-89

کبری نظری؛ شجاع تفکری رضایی


150. مقایسه صوت‌شناختی زمان شروع واک همخوان‌های انفجاری دهانی آغاز کلمه در تولید گفتار کودکان کاشت حلزون شنوایی شده و کودکان شنوا

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

رحیمه روح پرور؛ محمود بی جن خان؛ سعید حسن زاده؛ شهره جلایی؛ مجید اشرف گنجوی