تعداد مقالات: 160
151. مطابقه، ساخت اطلاع و مفعول‌نمائی افتراقی در کردی کلهری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-138

10.22108/jrl.2019.116160.1319

فروغ اسدی؛ حبیب گوهری


152. مقایسه صوت‌شناختی زمان شروع واک همخوان‌های انفجاری دهانی آغاز کلمه در تولید گفتار کودکان کاشت حلزون شنوایی شده و کودکان شنوا

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 93-106

رحیمه روح پرور؛ محمود بی جن خان؛ سعید حسن زاده؛ شهره جلایی؛ مجید اشرف گنجوی


153. مقایسۀ همخوان‌های سایشی و انسدادی در خوشه با توالی آنها در مرز ترکیب بر اساس محل تولید و اندام‌های تولید فعال

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-156

10.22108/jrl.2019.117268.1349

پگاه آریایی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام؛ فردوس آقا گل زاده


154. سبک‌سازی نظام‌مند فعل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-186

10.22108/jrl.2019.117641.1360

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ مهدیه اسحاقی


156. جایگاه ادغام موضوع درونی (کردی سورانی)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-230

10.22108/jrl.2020.118046.1380

سامان میهمی؛ یادگار کریمی


158. بررسی و مقایسه مؤلفه‌های زبانی کودکان 7 تا 12 ساله فلج مغزی با کودکان سالم با تمرکز برنقشه‌های توپوگرافیک الکتروآنسفالوگرافی کمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22108/jrl.2020.119495.1414

ساناز تاج الدینی؛ مهرزاد منصوری؛ محمد نامی؛ سیما فرپور؛ علیرضا خرمایی؛ امیرسعید مولودی؛ حمیدرضا فرپور


160. بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22108/jrl.2020.121341.1449

اعظم استاجی