تجزیه و تحلیل توزیعی، نقشی و معنایی گروه قیدی در زبان فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز

چکیده

  در تحلیل مقوله‌های نحوی، ایجاد تمایز میان سه جنبه توزیعی، نقشی و معنایی امری ضروری است. این تحقیق با نگاهی منتقدانه به برخی از مهمترین توصیف‌های گذشته در باب گروه‌های قیدی، نشان داده است که بیشتر تحلیل‌های موجود در باب گروه‌های قیدی یا توصیفی ناقص و یا تصویری مخدوش از این مقوله ارائه کرده‌اند. در این تحقیق، برای نخستین بار هفت ملاک‌ توزیعی برای تمایز صوری گروه‌های قیدی فارسی از دیگر مقوله‌های نحوی ارائه شده است. تشریح تفصیلی نقش‌های نحوی مترتب بر گروه‌های قیدی جایگاه خاصی در این تحقیق داشته است. در بخش پایانی ضمن اذعان به وجود نقش معنایی گوناگون برای گروه‌های قیدی، تنها به برخی از مهمترین نقش‌ها اشاره شده است. از ویژگی‌های مهم این تحقیق، بهره‌گیری از یک چارچوب مشخص متعارف و پرهیز از تعاریف ذهنی است. زدودن ابهام‌های موجود در باب ماهیت گروه‌های قیدی فارسی از دست‌آوردهای مهم این پژوهش است.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distributional, functional and semantic analysis of adverbial phrases in Persian

نویسنده [English]

  • J. Rahimian
Shiraz University
چکیده [English]

In any standard syntactic analysis, making a distinction between three levels of description is quite necessary. Having a critical overview of most important syntactic studies on Persian adverbial phrases, the writer found that this category remained to be thoroughly studied because the majority of the previous studies reflected an incomplete picture of the case. Recognizing that Persian adverbials and adjective phrases share many formal features, this study offers seven distributional criteria to distinguish between the two categories. In the domain of syntactic functions, four functions were discussed for this category. As far as semantic functions of Persian adverbials are concerned, they are too vast to be completely discussed in this paper. However, twelve of the most general ones are presented along with relevant examples. The present paper is an attempt to remove a number of misunderstandings regarding the nature of Persian adverbial phrases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adverb
  • adverbial phrases
  • distributional features
  • syntactic functions
  • thematic roles
کتابنامه
افراشی، آزیتا.(1386). ساخت زبان فارسی. تهران: سمت.
راسخ مهند، محمد (1382) "قید فعل و قید جمله در زبان فارسی" در مجلة زبان‌شناسی، سال هجدهم، شمارة اول بهار و تابستان، صص.  95 - 100
رحیمیان، جلال (1381) دستور زبان فارسی: صورت، نقش، معنا، شیراز: چاپخانة دانشگاه شیراز.
رحیمیان، جلال (1385) «تحلیل نحوی معنایی  ادات در زبان فارس» در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد دوم، شماره پیاپی 2. صص. 160-142.
شفایی، احمد (1363) مبانی علمی دستور زبان فارسی، تهران: انتشارات نوین.
طبیب زاده، امید (1385)ظرفیت فعل و ساختهای بنیادین جمله در فارسی امروز، تهران: نشر مرکز.
گیوی، احمد و انوری حسن (1370) دستور زبان فارسی، تهران: فاطمی.
غلامعلی زاده، خسرو (1380) ساخت زبان فارسی، تهران: انتشارات احیاء کتاب.
مشکوة‌الدینی، مهدی (1379) دستور زبان فارسی: بر پایة نظریه گشتاری. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی
مشکوة‌الدینی، مهدی.(1384). دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختی. تهران: سمت
وحیدیان کامیار،  تقی و غلامرضا عمرانی.(1379). دستور زبان فارسی (1)، تهران: سمت.
 
Downing, A. (2006) English Grammar: A University Course. London: Routledge.
      Huddleston, R D And P K Pullum (2002) The Cambridge Grammar of The English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
Rahimian, Jalal (2007). "How Complements Differ From Adjuncts In Persian" Rask (Internaltionalt Tidsskrift For Sprog Og Kommunikation), 26: 33-55