تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

  این مقاله کشش جبرانی واکه را در گویش کردی سورانی بررسی می‌کند. در نظریه مورایی، این فرایند به دلیل حذف واحدی از لایه واجی و آزاد ماندن مورای آن در لایه مورایی صورت می‌گیرد. دو نوع کشش جبرانی در این گویش تشخیص داده شده است: اول کشش جبرانی واکه ناشی از حذف همخوان و دیگری کشش جبرانی ناشی از حذف واکه. در این گویش، چهار همخوان مورایی / Ö /،/ h /،/ ð / و/ x / تشخیص داده شده است. این مقاله نشان می‌دهد که نتیجه این فرایند، به خلاف آنچه که هیز (1989) ادعا کرده است، حفظ وزن هجا نیست بلکه، حفظ وزن کلمه است.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A moraic analysis of compensatory lengthening in the Kurdish dialect of Sorany

نویسندگان [English]

  • B. Alinezhad 1
  • M. Sedigh Zahedi 2
1 university of Isfahan
2 university of Isfahan
چکیده [English]

The process of compensatory lengthening characteristic of the of Kurdish dialect of Sorany is what this paper sets out to study. Within the framework of  Moraic Theory, this process is assumed to be triggered by the deletion of a given moraic segment on the phoneme layer, with its mora remaining free on the mora level. This paper is devoted to investigating two types of compensatory lengthening: one resulting from the deletion of a moraic consonant and the other being triggered through vowel deletion. As far as the dialect under discussion is concerned, four consonants can be recognized: / Ö/،/ h /،/ ð /and/ x. what the results of this paper show is that, preserving the word weight, and not the syllable weight  as claimed by Hayes(1989), is the main offshoot of compensatory lengthening.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish dialect of Sorany
  • compensatory lengthening
  • Moraic Theory
  • word weight
  • syllable weight
کتابنامه
آساطریان، گ. (1368). ” وجه اشتقاق چند واژة کردی”، مجلة زبانشناسی، سال ششم، شمارة دوم، صص 87-75.
ارانسکی، ی.م. (1378). زبان های ایرانی. ترجمه از علی اشرف صادقی. تهران: سمت.
ثمره، ی. (1368).  آواشناسی زبان فارسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
درزی، ع. (1375). “ کشش جبرانی مصوتها در فارسی محاوره ای امروز “ ، مجلة زبانشناسی، سال ششم، شمارة دهم، صص 58-75.
اشمیت، ر. (1939/1383). راهنمای زبان های ایرانی، ج 1و2. گروه مترجمان. تهران: انتشارات ققنوس.
شرفکندی، ع. (1376). فرهنگ کردی فارسی هه نبانه بورینه، تهران: سروش.
کریمی دوستان، غ. ( 1381).” ساختمان هجا در زبان کردی “ مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال سی و پنجم، شمارة اول و دوم، 235-248.
کامبوزیا کرد زعفرانلو، ع. (1385).  واج شناسی، رویکردهای قاعده بنیاد، تهران: سمت.
کلباسی، ا. (1362). گویش کردی مهابادی، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
نجفی، ا. (1373). مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران: نیلوفر.
Bijankhan, M. )2000(. "Farsi vowel compensatory lengthening: An experimental approach". Proc. 5th ICSLPBeijing.
Clements G. N. and S. J. Keyser, (1983). “CV Phonology: a generative theory of the syllable”. In John A. Goldsmith (ed), Phonological Theory: The Essential Readings, Oxford: Blackwell, 185-200.
Crystal, D.( 2003). A Dictionary of Linguistics & Phonetics, Oxford: Blackwell, 5th edition.
Fox, A. (2000). Prosodic Features and Prosodic Structure, Oxford: Oxford University Press.
Fudge, E. C.(1969).” Syllables”. In John A. Goldsmith (ed), Phonological Theory: The Essential Readings, Oxford: Blackwell, 370-391.
Gasirowski, P.(1993). “Heavy consonants and compensatory lengthening”, Studia Anglica Posnaniensia, XXV-XXVII, 71- 80.
Gussmann, E. (2002). Phonology: Analysis and Theory, Cambridge: Cambridge University Press.
Hayes, B. (1989). “Compensatory lengthening in moraic phonology”, Linguistic Inquiry, 20: 253-306.
Kavitskaya, D. ( 2002). Compensatory Lengthening: Phonetics, Phonology, Diachrony, London: Routledge.
Kenstowicz, M. (1994). Phonology In Generative Grammar,Oxford: Blackwell.
Lass, R. (1984). Phonology, Cambridge: Cambridge University Press.
McCarthy, John J. and A. S. Prince (1993). “Generalized alignment”. In John A. Goldsmith (ed), Phonological Theory: The Essential Readings, Oxford: Blackwell, 102-136.
Pike, K. l. and E. V. Pike (1947).” Immediate Constituents of Mazateco Syllables”. In John A. Goldsmith (ed), Phonological Theory:The Essential Readings, Oxford: Blackwell, 313-327.
Richards, J.C., J. Platt and H. Platt (1992). Longman Dictionary of Language Teaching & Applied Linguistics, New York and London Longman.
Selkirk, Elizabeth O.(1982). “The Syllable”. In John A. Goldsmith (ed), Phonological Theory: The Essential Readings, Oxford: Blackwell, 328-350.
Shademan, S.( 2005). “Glottal deletion & compensatory lengthening in Farsi – a phonetic study”.UCLA Working Papers in Phonetics, 104: 61-81.
Topintzi, N. (2005) “Solving the Samothraki Greek compensatory lengthening puzzle”. Presented at the 17th International Symposium on Theoretical and Applied Linguistics, Thessaloniki, Greece, 15-17 April 2005.