مسأله سادگی در نحو صوری

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استاد موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه تهران

2 استاد زبان‌شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دوره دکتری زبان شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

  میل به سادگی در توصیف نظام، یکی از مفاهیم پایه در فلسفه علم و روش ­ های علمی است. زبان‌شناسی زایا نیز، برای رسیدن به کار آمدی مؤثرتر می‌کوشد تا اسباب نظری خود را به حداکثر سادگی برساند. در این مقاله، برای تحلیل سادگی دو نگرش چیره راجع به زبان با یکدیگر مقایسه شده اند که در هر دو آن‌ها میل به سادگی الزامی روش‌شناختی است. اولی نظریۀ ایکس تیره است که چامسکی آن را با اصلاحاتی در نظریۀ حاکمیت و مرجع ­ گزینی برگزیده و دومی نظریۀ انواع در منطق است که مونتاگیو آن را برای تحلیل نحوی منطقی زبان به کار برده است. علت انتخاب این دو نظریه، این بوده است که هر دو به نتیجۀ مشابهی می‌رسند و از روش‌های صوری برای توصیف نظام سود می‌جویند. صوری‌سازی علاوه بر دقت درتحلیل، قابلیت تعمیم را به دنبال دارد. تعمیم خود مفهومی مأخوذ از سادگی است . یعنی هر چه رابطه‌ها کمّی‌تر باشد نظام ساده‌تر است. تحلیل زیر بر پایۀ مقایسۀ این دو نظریه نشان می‌دهد که این پیش ­ بینی همیشه قابل تحقق نیست و توصیف سادگی همیشه ساده نیست. افزون براین، بررسی‌های دقیق دال بر این است که از این‌گونه روش‌های صوری، به علت رابطه‌های درونی در میان عناصر و اصل‌های هرنظریه، می‌توان نتیجه‌های دیگری هم‌ گرفت. در نهایت، در این مقاله چنین نتیجه گرفته شده است که برای تحلیل نظام‌هایی که با دقت و به‌طور یکسان صوری سازی شده‌اند، اصل مازاد تبیینی که از سوی گیلیس طرح شده‌است، می‌تواند معیار خوبی برای سنجش آن‌ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problem of Simplicity in Formal Syntax

نویسندگان [English]

  • Z. Movahed 1
  • N. Jahangiri 2
  • S. Fekri 3
1 Academy of Wisdom and Philosophy of Iran
2 Department of Linguistics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

It is believed that achieving simplicity in describing a system is a prominent component for defining the scientific methods. It also is one of the fundamental goals of the philosophy of science. To be more efficient, linguistics in general and generative linguistics in particular try to obtain a high degree of simplicity. In order to analyze simplicity, this article compares two dominant theories in which tendency to simplicity is a methodological commitment .The first one is a "syntactic theory" introduced by Chomsky as X bar theory, and the other is a logical theory"type theory" used by R. Montague for logical syntactic analysis of language .This analysis is based on two reasons as the theories both a) have the same conclusion and b) use formal methods. Formalization has two consequences: generalization and precision. Generalization in itself is an outcome of simplicity, in which the more quantitative relations results in a more simple system. Furthermore, a precise examination indicates that such formal methods do not necessarily lead to the same results. This is due to internal relations among elements and principles in the theory. The following analysis will show that such anticipation is not always realizable and describing simplicity is not always simple. Based on Gillies theory, it concludes that for comparison between the two theories, explanatory surplus principle is a firm criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simplicity
  • Scientific methods
  • X bar theory
  • Predicate logic
کتابنامه

جهانگیری، نادر، محمد رضا مولایی و سعید فکری. (1373)."فضا های نظامدار الگویی مناسب برای تحلیل زبان به عنوان پدیده ای پویا"، مجلۀ زبان­شناسی، شماره اول، سال یازدهم:صص37 – 32.

دبیرمقدم، محمد.(1383). زبان­شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشی، ویراست دوم، تهران: سمت.

گیلیس، دونالد.(1381). فلسفه علم در قرن بیستم ، ترجمه حسن میانداری، تهران: سمت.

موحد، ضیاء.(1364). " شکل منطقی و ژرف ساخت"، مجله زبان­شناسی، شماره دوم،سال دوم،صص 18 – 2.

موحد، ضیاء.( 1383 ). درآمدی به منطق جدید، تهران:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 

Alwood, J,Anderson, Lars – Gunnar,and Dähl O. (1989) Logic in Linguistics.Cambridge: Cambridge University Press.

Barr–Hillel, Y.(1970) Aspects of Language: Essays and Lectures on Philosophy of Language, Linguistic Philosophy and Methodology of Linguistics. Amsterdam: Magnes Press

Bertalenffy, L, Von (1969) General System Theory. New York: George Braziller.

Cann, Ronnie (1994) Formal Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, N, (1965) Aspect of the Theory of Syntax. Cambridge Mass: MIT Press.

Chomsky,N (1970) "Remarks on nominalization". In: Reading in English Transformational Grammar. Edited by R, Jacobs and P.Rosenbaum. 148-221 Mass Ginn:Waltham.

Chomsky, N.9 (1975) The Logical Sructure of Liguistic Theory. NewYork: Plenum.

Chomsky, N (1981) Lecturers on Government and Binding. Dordrechet: Foris.

Chomsky, N. (1986a) Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use New York: Ptaeger Chomsky, N (1986 b) Barriers. Cambridge: MIT Press.

Chomsky, N.(1988) Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures. Cambridge: MIT Press.

Chomsky, N. and Lasnik, H. (1993) "Priciples and Parameters Theory". In J. Jaccobs, A.von Stechew, W. Sternefeld and T. Venneman (eds): 506-569 Syntax: an International Handbook of Contemporary Research. Berlin: de Gruyter.

Chomsky, N (2000) New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Cook, J. and Newson, M (1997) Chomsky, s Universal Grammar. Oxford: Blackwell.

Cresswell, M (1973) Logics and Languages, London: Methuen Young Books.

Geach, Peter (1972) Logic Matters. Oxford: Basil Blackwll

Haegeman, L (1998) Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: Blackwell.

Hurford, R, and Heasley, B, (1980), Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

Jackendoff, R (1997) X bar Syntax: a Study of Phrase Structure, Cambridge: MIT Press.

Johnson, David, E and Lappin, Shalom (1997), "A Critique of the Minimalist Program". In Linguistics and Philosophy 20: 273 - 333.

Kayne, R (1994) "The Anti symmetry of Syntax". Linguistic Inquiry , MIT Press, Monograph: 25

Koopman, H. and Sportiche, D. (1991) "The Position of Subjects". Lingua , 85 :211 - 58.

Kuroda, S, (1988) "Whether we agree or not: a comparative syntax of English and Japanese" In W.Poser (ed), Papers on the second international workshop on Japanese Syntax. CSLL, Stanford University, California.

Lasnik, H., and uriagereka, J., (2005), A course in minimalist syntax, Oxford: Blackwell.

Lewis, D.(1972) "General Semantics",Synthese 22, 18 - 67.

Montague, R. ( 1970a.) "English as a Formal Language". In B. Visentini et al. Linguaggi Nella Societa Nella Tecnica. Milan,Editzion di Comunita: 89 - 224. Reprinted in Montague (1974).

Montague, R., (1970 b) "Universal Grammar", Theoria 36,373 - 398

Montague, R., (1973) "The Proper Treatment of Quantification in Ordinary English", In J., Hintikka, J., Moravesik, and p. Suppes (eds). Approaches to Natural Language. Dordrecht: Reidel

Montague, R (1974) Formal Philosophy. Selected Papers of Richard Montague, ed. by R.H, Thomason. New Haven: Yale University Press.  

Newmeyer, F. (1986b) Linguistic Theory in America. New York: Academic Press.

Partee, B. (1975) "Montague Grammar and Transformational Grammar". Linguistic Inquiry. 6, 203 – 300.

Partee, B. H (2004) Compositionality in Formal Semantics. Oxford: Blackwell.

Radford, A. (1990) Transformational Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Sportiche, D. (1988a) "A theory of Floating Quantifiers and Its Corollaries for Constituent Structure". Linguistic Inquiry 19, 425-49.

Stowell, Tim. (1989) "Subjects, Specifiers, and X bar theory" In Mark Baltin and Anthony Kroch (eds) 232 – 262. Alternative Conceptions of Phrase Structure. Chicago: University of Chicago Press.

Watanabe, A. (1992) "Subjacency and S–structure Movement of Wh in – situ", Journal of East Asian Linguistics 1, 255–291.