تحلیل زیبا‌‌‌شناختی ساختار زبان شعر احمد عزیزی بر اساس «کفش‌های مکاشفه»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

چکیده

  هدف از این مقاله، بررسی ساختار زبان در اشعار احمد عزیزی است. از آن جایی که هنجارگریزی و شگردهای آشنایی‌زدایانه در یکی از آثار او به نام «کفش‌های مکاشفه» بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، این اثر به عنوان داده‌ این پژوهش انتخاب گردیده است. تحلیل ساختار زبانی این اثر با استفاده از چارچوب‌ها و الگوهای موجود در صورت‌گرایی و ساختارگرایی انجام گرفته است. بر این اساس، تحلیل‌ها حاکی از آن است که شاعر در سه سطح آوایی، واژگانی و نحوی، به اشکال مختلف نوآوری‌های سبکی خود را به نمایش گذاشته است. به عبارت دیگر، هنجارگریزی‌ها و نوآوری‌هایی که شاعر در هر یک از این سطوح انجام داده است، منجر به شکل‌گیری سبکی نو و منحصر به فرد شده است. ویژگی بارز این سبک جدید تناسبی است که میان عناصر صوری و معنای شعر پدید می‌آید به گونه‌ای که شعر نه تنها به عنوان ابزاری برای انتقال پیام عمل می‌کند بلکه احساسات و عواطف شاعر را نیز در قالب کلمات به خواننده منتقل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Aesthetic Analysis of Language Structure in Ahmad Azizi’s Poetry on the Basis of Kafshhaye Mokashefen

نویسندگان [English]

  • H Aghahosini 1
  • Z Zare 2
1 University of Isfahan
2 University of Isfahan
چکیده [English]

The aim of this article is to investigate the structure of language in Ahmad poetry. Since violation of norms and defamiliarization have been used a lot in one of his works named “Kafshhaye Mokashefeh”, this work provides the data of this research. The linguistic structure of this work is analyzed by using Formalist and Structuralist models and frameworks. On the basis of this, it can be said that the poet’s stylistic innovations are manifested in various forms at phonetic, lexical and syntactic levels. In other words, the poet’s innovations at each of these levels trigger the formation of a new and unique style. The main characteristic of this new style is the harmony created between formal elements and the meaning of the poem so that the poem functions not only as a tool for conveying the message but also the emotions of the poet to the reader via the words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language structure
  • Aesthetic
  • Ahmad Azizi
  • Kafshhaye Mokashefeh
احمدی، بابک. (1372). ساختار و تأویل متن. ج 1. تهران: مرکز.
اخلاقی، اکبر. (1376). تحلیل ساختاری منطق الطیر. اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
انوشه، حسن. (1376). فرهنگ‌نامه ادب فارسی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ایوتادیه، ژان. (1378). نقد ادبی در قرن بیستم. ترجمه مهشید نونهالی. تهران: نیلوفر.
بی یرویش، مانفر. (1363). زبان‌شناسی جدید. ترجمه محمد رضا باطنی. تهران: آگاه.
براهنی، رضا. (1371). طلا در مس. تهران: انتشارات نویسنده.
تودوروف، تزوتان. (1382). بوطیقای ساختارگرا. ترجمه محمد نبوی، چاپ دوم، تهران: آگاه.
داد، سمیا. (1384). فرهنگ اصطلاحات ادبی. تهران: مروارید.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1368) موسیقی شعر. تهران: آگاه.
شفیعی کدکنی، محمد رضا. (1366) شاعر آیینه ها. تهران: آگاه.
صفوی، کورش. (1383) از زبانشناسی به ادبیات. ج1. تهران: چشمه.
فرشیدورد، خسرو. (1384).دستور مفصل امروز. تهران: سخن.
فرشیدورد، خسرو. (1386).دستور برای لغت‌سازی.تهران: زوار.
عزیزی، احمد. (1375). کفش‌های مکاشفه. تهران: هدی.
علی‌پور، مصطفی. (1378). ساختار زبان شعر امروز. تهران: فردوس.