تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری)

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

در این مقاله تحلیل و توصیف فرایند حذف ساختاری در زبان کردیهدف از نظریه بهینگی با رویکردی همزمانی استفاده میشود(کلهری) کانون توجه قرار خواهد گرفت. برای نیل به این. تحلیل فرایند حذف در این پژوهش مشتمل بر دو بخش خواهد بود.بخش اول مشتمل بر سازوکاری بود که فرایند حذف در آن رخ داده است و بخش دوم بر تحلیل ملاکهای انتخاب واکهای برایاعمال فرایند حذف، بنا نهاده شده استبه هنگام التقای مصوتها درنقطهی تماس پسوند و ریشهی واژگانی استفاده میکنند.در این مقاله نشان داده میشود که زبان کردی را باید در میان زبانهایی قرار داد که هم از. V و هم از فرایند حذف 2 V فرایند حذف 1همچنین استدلال خواهد شد که همیشه فرایند حذف در نقطهی تماس دو واکه برای غلبه بر التقای مصوتها گزینهی بهینه نیست وگاه فرایندهای دیگری همانند غلتسازی نیز به کار میرود و استدلال میشود فرایند حذف تنها زمانی صورت میگیرد که امکانوجود نداشته باشد. [GH(GLIDEHOOD)] به دلیل محدودیت شرایط غلت سازی V غلتسازی از واکهی اول یعنی 1

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description and Analysis of Deletion in Kalhori Kurdish

نویسندگان [English]

  • M. Zamani
  • E. Badakhshan
University of Kurdistan
چکیده [English]

2 Researches in LinguisticsDescription and Analysis of Deletion in Kalhori KurdishE. BadakhshanUniversity of KurdistanM. ZamaniUniversity of KurdistanAbstractThe present article deals with the description and analysis of structural deletion in KalhoriKurdish. Optimality theory with a synchronic approach is adopted as the theoreticalframework of this research article. The analysis of deletion process in this research paperconsists of two sections. The first section deals with a mechanism by which deletion takesplace and the second part is based on the analysis of the criteria of vowel selection for theapplication of deletion process. It is shown that Kurdish language should be included amonglanguages which use both v1 and v2 deletion processes when applying hiatus, where a prefixand a lexical root coincide. It is also shown that deletion process, where two vowels meet, isnot an optimal choice and that other processes such as glide formation can be more suitablehere. It will also be argued that the deletion occurs only when a glide formation from v1 is notpossible due to [Gh(GLIDEHOOD)] conditions.Key Words: Deletion, Glide formation, Optimality theory, hiatus badakhshane@gmail.com mohammadz22@ymail.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deletion
  • Glide formation
  • Optimality Theory
  • hiatus