بررسی فرآیند هماهنگی واکه ای در زبان ترکی آذری منطقه مغان

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مجله پژوهش های زبان شناسیسال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 29312931/21/ تاریخ وصول: 192931/8/ تاریخ اصلاحات: 52931/8/ تاریخ پذیرش: 592 - صص 88alaei_inst@yahoo.com *دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطباییبررسی فرآیند هماهنگی واکه ای در زبان ترکی آذری منطقه مغاناز دیدگاه واج شناسی خود واحد* بهلول علائیچکیدهاین تحقیق بر آن است که فرآیند هماهنگی واکه ای در ترکی آذری مغان را از دیدگاه واج شناسی خودواحد و با تأکید بر نقشواحدهای تیره بررسی کند. از دیدگاه واج شناسی زایشی خطی، هماهنگی واکه ای حاصل همگونیهای متوالی بین واکه هاست، درحالیکه از دیدگاه خود واحدمشخصه های هماهنگی در لایه ای مستقل در زنجیره واجی قرار دارند و مادامی که واحد تیره ای مداخلهنکند بر روی زنجیره بهطور همزمان گسترش می یابند. بررسی و تحلیل داده های گردآوری شده از زبان ترکی آذری مغان )مشخصاً) از شهر گرمی( نشان می دهد که فرآیند هماهنگی واکه ای با تکیه بر اصول کاتامبا ) 2383 به این صورت قابل توصیف است: الف(هماهنگی واکه ای در دو مشخصه ]موجود در نظام واکه ای گونه مورد بحث عمل می کند،مشخصه ]]+افراشته[ باشند. ج( واحدهایی که از گسترش مشخصه ]+گرد[ جلوگیری می کنند عبارتند از پسوندهایی که واکه صورتزیرساختی آنها از مشخصه ]+افتاده[ برخوردار است و همخوان ]-پسین[،]-گرد[ و ]+افراشته[ می کند. این همخوان به گونه ای عمل می کند که در عین ممانعت از هماهنگی، با تعریف هایداده شده از واحد تیره سازگار نیست.±پسین[ و ]±گرد[ قابل مشاهده است ب( در حالی که مشخصه ]±پسین[ بر روی تمام واکه های±گرد[ فقط بر روی واکه هایی عمل می کند که دارای مشخصه/j/ که در جایگاه غیر از تکواژ ریشه، واکه پیش از خود راکلید واژه ها: هماهنگی واکه ای، ترکی آذری، واج شناسی خودواحد، واج تیره

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vowel Harmony in Azeri Turkish of Moghan Region:An Auto-Segmental Analysis

نویسنده [English]

  • B. Alaei
Tabatabaei University
چکیده [English]

Researches in Linguistics/3Vowel Harmony in Azeri Turkish of Moghan Region:An Auto-Segmental AnalysisB. AlaeiTabatabaei UniversityAbstractThe aim of this research is to study the vowel harmony in Azeri Turkish, spoken in Moghanregion. It focuses on the role of opaque units in the process. Based on the generative phonology'slinear approach, the vowel harmony is assumed to be the product of sequential assimilations ofvowels in the string, whereas auto-segmental phonology considers harmonic features as being at aseparate layer which is acting autonomously. For that, these features spread simultaneously on thewhole vowels in the string, unless an opaque unit intervenes and blocks it.The analysis of the data collected from the region under investigation (namely from Germi city)showed that the vowel harmony can be described, according to the principles offered by Katamba(1989), as follows: a) vowel harmony could be observed in the features [±back] and [±round], b)[±back] harmony applies on the whole vowels in the system, while [±round] applies only on[+high] vowels, c) opaque units which block harmony features' spreading are: 1) suffixes with a[+low] vowel in their underlying form and 2) the consonant /j/, occurring in the places other thanroot morpheme, which imposes [-back], [-round] and [+high] features on the preceding vowel,and this in turn influences the following vowels.Key Words: vowel harmony, Azeri Turkish, auto-segmental phonology, opaque phoneme alaei_inst@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • auto-segmental phonology
  • Key Words: vowel harmony
  • Azeri Turkish
  • auto
  • segmental phonology
  • opaque phoneme