بررسیتأثیر الگوی تکیهی واژگانی بر دستیابی به واژگان ذهنی در فارسی ز بانان

نویسندگان

1 دانشیارگروهزبانشناسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد زبانشناسی

چکیده

مجله پژوهش های زبان شناسیسال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 29312932/1/ تاریخ وصول: 122931/22/ تاریخ اصلاحات: 12932/22/ تاریخ پذیرش: 2293 - صص 21____________________________________________________________________________________________________feizabadi@alumni.ut.ac.ir *کارشناس ارشد زبانشناسیmbjkhan@ut.ac.ir ** دانشیارگروه زبانشناسی دانشگاهتهرانبررسی تأثیر الگوی تکیهی واژگانی بر دستیابی به واژگان ذهنی در فارسیزبانان* پروینسادات فیضآبادی** محمود بیجنخانچکیدهدر فرآیند بازشناسی گفتار، هنگام شنیدن آواهای یک واژه، تعدادی نمایش واژگانی به صورت همزمان به عنوان کاندیداهایی برایآن واژه فعال میشوند و سپس یک واژه از بین این واژهها انتخاب میشود. اما مسئلهی مهم نوع اطلاعاتی است که فعالسازیواژگان را محدود میکند. ویزگیهای زبرزنجبری از عواملی هستند که میتوانند در فعالسازی واژگان ذهنی نقش داشته باشند.هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرالگوی تکیهی واژگانی در فعالسازی واژگان ذهنی در فارسیزبانان میباشد. برای انجام اینتحقیق، ده کلمه که دارای دو الگوی تکیهی متفاوت با دو معنی متفاوت بودند، انتخاب شدند و در سه دسته پرسشنامه در اختیارافراد قرار گرفتند. از این تحقیق این نتایج حاصل شد: الف گرفتهاند و گرچه کاربرد گونهی اسمی تمامی کلمات هدف بیشتر از کاربرد گونهی فعلی است، امااین عامل باعث نمیشود که فردهمواره کلمه را با الگوی تکیهی اسمی بخواند، ب و کلمهی نوشتهشده وجود ندارد، به این معنی که افراد در هنگام نوشتن کلمه در مقابل کلمات هدف، به الگوی تکیهای که خوداستفاده کردهاند توجه نداشتهاند. علت نتیجهی دوم را میتوان کم بودن تعداد اینگونه کلمات در زبان فارسی دانست زیرا در زبانفارسی اکثر کلمات تنها دارای یک الگوی تکیه میباشند و کلماتی که دارای دو الگوی تکیه هستند، استثنا هستند و بنابراینفارسیزبانان حساسیتی نسبت به الگوی تکیهی کلمات ندارند و به آن توجهی نمیکنند.( نحوهی خواندن کلمات هدف متأثر از بافتی است که در آن قرار( در نوشتن کلمات متناظر برای کلمات هدف، رابطهای بین نحوهی خواندن فردکلید واژه ها: تکیهی واژگانی، واژگان ذهنی، فعالسازی واژگان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Lexical Stress Pattern on Lexical Access of Persian Native Speakers

نویسندگان [English]

  • M . Bijankhan 1
  • P. S. Feizabadi 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

4 Researches in LinguisticsThe Effect of the Lexical Stress Pattern on Lexical Access of Persian NativeSpeakersP. S. FeizabadiUniversity of TehranM. BijankhanUniversity of TehranAbstractIn speech recognition process, while listening to a word, a number of word representationsare assumed to be activated simultaneously as candidates for an incoming word, and laterthe appropriate one is selected (McQeen et al. 1994). An important issue in speechprocessing is the kind of information that constrains lexical activation. Suprasegmentalfeatures are amongst factors which can play an important role in mental lexicon activation.The aim of the present study is to investigate the effect of lexical stress on mental lexiconactivation in Persian. For this purpose, 10 Persian words with two possible stress patternsand two different meanings, and from different syntactic categories were selected. Thetarget words were offered to the experiment participants in the form of three questionnaires.The results of the present study showed that: 1) stress pattern used while reading the targetwords is affected by the context in which the words are placed. 2) There is no relationbetween stress pattern used while reading the target words and the written word in front ofthem. In other words, when people want to write a word in front of the target words, they donot pay attention to the stress pattern they have used while reading the word. The reason ofthe second result could be that in Persian almost all verbs have just one stress pattern.Therefore, the participants consider the target words of this study as exceptions and do notpay attention to the stress pattern.Key Words: Lexical Stress, Mental Lexicon, Lexical Activation, Lexical Access feizabadi@alumni.ut.ac.ir mbjkhan@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Lexical Stress
  • Mental Lexicon
  • Lexical Activation
  • Lexical Access