تحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استاد زبانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

ه پژوهش های زبان شناسیسال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 293132/3/ تاریخ وصول: 1131/1/ تاریخ اصلاحات: 1231/1/ تاریخ پذیرش: 9256 - صص 21__________________________________________________________________________________________gh5karimi@ut.ac.ir *استاد زبانشناسی دانشگاه تهرانanisvahid@yahoo.com **دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهرانتحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی* غلامحسین کریمیدوستان** انیس وحیدچکیدهدر این مقاله کلمات مرکب اسم- اسم در فارسی بر گرفته از مدخلهای واژگانی فرهنگ معین ) 2932 ( مورد بررسی قرار میگیردو 22 نقش معنایی پایهایدر میان این دسته از کلمات شناسایی میشود. رویکرد نظری این پژوهش، معنیشناسی مفهومی )نظریهمعنایی دستور موازی( است. برای تشخیص ساخت مفهومی این ترکیبات لازم است ابتدا رابطه معنایی میان دو اسممشخص و سپسهسته معنایی شناسایی شود. بدین صورت که یکی از دو اسم میتواند موضوعی برای اسم دیگر محسوب شود و یا اینکه هر دواسممیتوانند خود موضوع یک نقش معنایی دیگر باشند که این نقش معنایی یا از مدخل واژگانی یکی از دو اسم در ساختمعنایی کلّ ترکیب کپی میشود و یا از یکی از نقشهای معنایی پایهای انتخاب میگردد. در شرایط پیچیدهتر امکان ترکیب چندنقش معنایی پایهای نیز وجود دارد. در این حال نظامی زایشی شکل میگیرد که روابط معنایی نامحدودی میان دو اسم تولید می-کند.کلید واژه ها: معنیشناسی مفهومی، دستور موازی، نقش معنایی، کلمات مرکب اسم- اسم

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semantic Analysis of Noun-Noun Compounds in Persian

نویسندگان [English]

  • A. Vahid 1
  • Gh . KarimiDoustan 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

Researches in Linguistics /5A Semantic Analysis of Noun-Noun Compounds in PersianGh. KarimiDoustanUniversity of TehranA.VahidUniversity of TehranAbstractsIn this article, the noun-noun compounds collected from the Mo’in dictionary are investigatedand 11 basic semantic functions (classes) are determined for them. The theoretical frameworkof this study is conceptual semantics (the semantic theory of the parallel architecture ofgrammar). In order to identify the semantic structure of these compounds, we shoulddetermine the semantic relationship between two nouns and find the semantic head of thecompound. In this analysis, one noun can be an argument of the other noun or both of nounscan be an argument of another semantic function. This semantic function can be copied fromthe lexical entry of one noun or be one of basic semantic functions. In more complexsituations, basic semantic functions can combine with each other. Therefore, a generativesystem is shaped, which can produce unlimited semantic relations between two nouns.Key wordsnoun-noun compounds: conceptual semantics, the parallel architecture of grammar, semantic function, gh5karimi@ut.ac.ir anisvahid@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: conceptual semantics
  • the parallel architecture of grammar
  • semantic function