بررسی آکوستیکی خطای جانشینی واج در گفتار کودکان

نویسندگان

1 استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه زبان و زبانشناسی دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

مجله پژوهش های زبان شناسیسال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 29312931/4/ تاریخ وصول: 62931/22/ تاریخ اصلاحات: 52931/22/ تاریخ پذیرش: 2339 - صص 211__________________________________________________________________________________________Karimiasma90@yahoo.com *دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه بیرجندJ_faroughi@birjand.ac.ir ** استادیار گروه زبان و زبانشناسی دانشگاه بیرجندJavad.sadri@cs.mcgill.ca *** استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه بیرجندبررسی آکوستیکی خطای جانشینی واج در گفتار کودکان* اسما کریمی مقدم آرانی** جلیل اله فاروقی هندوالان*** جواد صدریچکیدهپژوهش حاضر به بررسی آکوستیکی خطای جانشینی واجها درکودکان میپردازد. این خطا زمانی روی میدهد که شنونده احساسمیکند کودک، واجی را جایگزین واج دیگر کرده است. هدف پ ژوهش حاضر، بررسی ماهیت واج جایگزینشده و تمایز آن ازخطای تولید میباشد. برای انجام این تحقیق دادههای مشکوک به جانشینی از 93 کودک بین 1 و 3 سال شامل 23 دختر و 23 پسردر فضای آکوستیکی ضبط و سپس با استفاده از نرمافزار پرات تفکیک، حذف سکوت و حذف خشه گردید. نتایج تحلیلهایآزمایشگاهی روی این آواها بر اساس مطالعه طیف نگاشت و موج صوتی، مقایسه کلیدهای آکوستیکی مستخرج از طیف آوایی وکم یسازی این کلیدها به عنوان ضرایب درصدِ ویژگیهای آکوستیکی واج مورد نظر کودک را دارد. به عبارت دیگر خطای تولید واج در گفتار کودکان روی ندادهاست، بلکه دریافت آوای جانشین یا نامفهوم در گوش شنونده، یک خطای شنیداری، نتیجه خنثیشدگی برخی مشخصههای آواییِآوای تولیدشده است. این نتایج میتواند در ارائه نظریههای زبانآموزی کودک و رفع مشکلات گفتاری آنها مفید باشد.MFC و محاسبه درصد تشابه ضرایب بهنجار ثابت کرد که آوای تولیدشده بیش از 31کلیدواژه ها: خطای تولید، خطای جانشینی واج، ویژگیهای آکوستیکی، خنثیشدگی، گفتار کودکان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Acoustic Study of Children’s Phoneme Substitution Errors

نویسندگان [English]

  • J. Sadri 1
  • J. Faroughi Hendevalan 2
  • A. Karimi Moghaddam Arani 3
1 University of Birjand
2 University of Birjand
3 University of Birjand
چکیده [English]

6 /Researches in LinguisticsAn Acoustic Study of Children’s Phoneme Substitution Errors A. Karimi Moghaddam Arani University of Birjand J. Faroughi Hendevalan University of Birjand J. Sadri University of Birjand Abstract This paper deals with the phoneme substitution errors in children’s speech. The errors are felt by an adult listener as the replacement of one or more component sounds of a word by a different sound or sounds. The acoustic features of substitutive phonemes articulated by 19 girls and 18 boys of 2 to 7 years old within an acoustic space were analyzed and categorized using Praat spectrograph. The analysis of spectrographs and waveforms, the comparison of digital voice diagrams, and the calculation of percentage similarity of normalized Mel frequency Cepstral coefficients show that there is no reliable evidence for the concept of a substitution error in young children’s speech. In fact, some phonemic characteristics are neutralized in young children’s speech leading to audio errors in adult listeners’ cognition. The results are useful for providing an important metric of the child’s phonological development and for studying language learning theories as well as for curing children’s speech disorders. Key words: Articulatory error, Phoneme substitution error, Acoustic features, Child speech, Neutralization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Articulatory error
  • Phoneme substitution error
  • Acoustic features
  • Child speech
  • Neutralization