بررسی ساخت دو مفعولی در متون ادب فارسی

نویسندگان

1 ) **استادیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهان

2 ) *کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهان

چکیده

مجله پژوهش های زبان شناسیسال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 29312932/3/ تاریخ وصول: 222931/23/ تاریخ اصلاحات: 212931/3/ تاریخ پذیرش: 12222 - صص 223_________________________________________________________________________________________monamoayedi@yahoo.es ) *کارشناس ارشد زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهانlotfi.ahmadreza@gmail.com ) **استادیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهانبررسی ساخت دو مفعولی در متون ادب فارسی* مونا مویدی** احمدرضا لطفیچکیدهاین مقاله کاوشی است در پیکره ادبیات فارسی از نخستین نوشتهها پس از سلطه اعراب و دو قرن سکوت با هدف بررسی و تحلیلساخت دو مفعولی فارسی، ویژگیها و تحولات آن از گذشته تا امروز. این تحقیق با بررسی متون نظم و نثر فارسی در پی یافتنعلت یا علل زبانشناختی تغییرات ساخت دو مفعولی در طول تاریخ و همچنین توضیح و بررسی حالت تناوب مفعولی در زبانکه ویژگی منحصر به فرد ساخت دو مفعولی فارسی است نیز در کنار این ساخت مورد پژوهش قرار » را « فارسی میباشد. تکواژگرفته و نقش آن، بر اساس رویکرد شناختی پیکر- پهنه )تالمی، 2391 ( به عنوان نشانگر پیکر معرفی میگردد. عنصر دیگری که درمی باشد که برای بیش از شش قرن در ساخت دو مفعولی فارسی حضور داشته است. » مر « این مقاله معرفی و بررسی می شود تکواژبه عنوان تکواژ حصر و مکملی » را « و در ساختهای بدون ،» را « نشانگر پیکر، به مانند ،» را « این تکواژ در ساخت دو مفعولی بدونمعرفی میگردد. » را « برای» مر « نظریه پیکر-پهنه، تکواژ ،» را « کلید واژه ها: ساخت دو مفعولی، حالت تناوب مفعولی، تکواژ

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Double Object Construction in the Persian Literary Texts

نویسندگان [English]

  • A. Lotfi 1
  • M. Moayedi 2
2 Islamic Azad University of Koraskan Branch
چکیده [English]

Researches in Linguistics 7 Double Object Construction in the Persian Literary Texts M. Moayedi Islamic Azad University of Koraskan Branch A. Lotfi Islamic Azad University of Koraskan Branch Abstract Double object construction in the Persian Literary texts. This article reports an investigation of the double object construction (DOC) in a selective corpus of Persian literary works written from the Arab invasion (in ninth century AD) up to the present time. We also investigate dative alternation, the changes in structure and use of these constructions, and the possible sources of such changes. We propose that the use of the morpheme râ needs to be explained in reference to its roles as figure marker and within the framework of the Figure-Ground theory (Talmy, 1972). Another element of Persian DOC studied here is the morpheme mar which has been in use for more than six centuries. The proposal is that this morpheme has the same role as the figure marker in DOCs without râ, and in such constructions with râ plays a complementary role besides râ. Key words: Double object construction, dative alternation, Figure-Ground

کلیدواژه‌ها [English]

  • Figure-Ground
  • Key words: Double object construction
  • dative alternation
  • Figure
  • Ground