پدیدۀ انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

       چکیده        پژوهش حاضر پس از معرّفی پدیدۀ انجماد و بیان دیدگاه بوئکس (2003؛ 2008)، به بررسی داده های زبان فارسی بر مبنای رویکرد وی و در چارچوب نظریۀ کمینه‌گرا می‌پردازد و نشان می‌دهد که این داده‌ها رفتاری موافق با تحلیل بوئکس از خود بروز می‌دهند. در زبان فارسی خروج از درون گروه‌های حرف تعریف فاعلی که جهت بازبینی مشخّصۀ اصل فرافکنی گسترده جابه‌جا شده و یک حوزۀ بازبینی تشکیل داده‌اند، امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، مروری بر پژوهش‌های پیشین در زمینۀ خروج از درون گروه حرف تعریف در زبان فارسی انجام می‌گیرد و نشان داده می‌شود که برخی داده‌های زبان فارسی برای تحلیل بیان شده در این پژوهش‌ها مشکل‌آفرین خواهند بود. در ادامه به طرح دو رویکرد موجود در زبان فارسی دربارۀ جایگاه بی‌نشان فاعل پرداخته، نشان داده می‌شود که جایگاه فاعل در زبان فارسی موافق با رویکرد انوشه (1389) در سطح بیان، جایگاه مشخّص‌گر گروه زمان است و نه مشخّص‌گر گروه فعلی کوچک.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Freezing effects and canonical subject position in Persian

نویسندگان [English]

  • Ali Darzi
  • Zahra Marzban
Tehran University
چکیده [English]

Abstract        This paper investigates the position of subject in Persian with particular reference to freezing effects first suggested in the study of syntactic islands. The research is carried out within the framework of minimalist theory and deals with a proposal by Boeckx (2003؛ 2008). In his analysis, it is argued that once subject DPs move to Spec TP to check their Case and the EPP feature of TP, they become frozen in a checking domain. The present study has analyzed Persian data in the light of this hypothesis. The results show that freezing effects as proposed by Boeckx receive support from Persian data: Subjects disallow subextraction in this language. We, then, take a look at previous studies on subextraction from DPs in Persian and show that some Persian data are problematic for those analyses. Finally, we present an analysis based on freezing effects that supports Anooshe's (1389) analysis according to which the canonical subject position in Persian is Spec, TP rather than Spec, vP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freezing
  • subextraction
  • checking
  • checking domain
  • EPP