بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر به مطالعه فرایند تبدیل در زبان فارسی در چارچوب کی‌فر(2005) می‌پردازد. هدف از این پژوهش توصیف انواع فرایند تبدیل در زبان فارسی است. بدین منظور ابتدا فهرستی از واژه‌هایی که به بیش از یک مقوله تحوی تعلق دارند از فرهنگ لغت صدری‌افشار و همکاران (1381) استخراج شده و بر اساس نوع مقوله نحوی‌شان گروه‌‌بندی می‌شوند. پس از قرار دادن واژه‌ها در 6 گروه، هر گروه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا حضور این واژه‌ها در بیش از یک مقوله نحوی حاصل فرایند تبدیل است یا خیر؟ برای این منظور از معیارهای سه‌گانه کی‌فر(2005) با نام‌های طبقه، واژگانی‌شدگی، و جهت استفاده می‌کنیم. بررسی شش گروه واژه‌های استخراج شده نشان می‌دهد که در زبان فارسی می‌توان به وجود سه نوع تبدیل قائل شد: 1) تبدیل صفت به اسم 2) تبدیل صفت به قید 3) تبدیل فعل به اسم.
واژه‌های کلیدی: فرایند تبدیل، طبقه، واژگانی‌‌شدگی، جهت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of conversion in Persian language

نویسندگان [English]

  • Masoume Bahmanyar
  • Adel Rafiee
University of Isfahan
چکیده [English]

Abstract

Conversion is one of the most important word formation processes in languages.In conversion a word of one grammatical category becomes a word of another grammatical category without any changes to spelling or pronunciation. The present research studies conversion in Persian language with Ferenc Kiefer’s model(2005). The goal of this study is to determine the categories in Persian language which conversion is employed. First, 228 words are classified in different syntactic categorieswhich are obtained from Moaser Persian Dictionary by GholamHosein Sadri Afshar (2002), then the words are analyzed and classified into six syntactic categories. Each category is studied to see if the existence of the words in different syntactic categories is as a result of conversion process or not. In this regard the three criterion of Kiefer’s model in Conversion areused word class, lexicalization and direction According to Kiefer’s three Criteria there are three conversion processes in Persian language: Adjective to Noun, Adjective to adverb and Verb to Noun.

Key terms: conversion, word class, lexicalization, direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key terms: word formation
  • conversion
  • word class
  • lexicalization
  • direction