اعتبارسنجی گویش‌سنجی کرانۀ جنوب‌خاوری دریای مازندران به روش بسامد آوایی هوپنبرووِرس

نویسندگان

دانشگاه پیام‌نور

چکیده

در مقام بررسی‌های نوپای گویش‌شناسی رایانشی، داده‌های زبان مازندرانی -مستخرج از طرح ملّی اطلس زبانی ایران- با اعمال الگوریتم لِوِنشتین کاوش، و منطقه‌های گویشی در دامنۀ شمالی رشته کوه‌های البرز مکان‌یابی شده است. در این مقاله کوشیده‌ایم با واکاوی داده‌ها به روش تحلیل بسامد واکه، ضمن تشخیص متغیّرهای آواییِ مسبّب تفاوت‌های گویشی منطقه‌ای، پایایی و اعتبار یافته‌های گویش‌سنجی را بیازماییم؛ پژوهش حاضر، مبتنی بر روش توصیفی هم‌زمانی و به لحاظ دادگان میدانی است. موادّ زبانی متشکل از 113 مصاحبه است. میانگین سِنّی گویشوران 42 سال، متوسّط سواد آنها در حدّ آموزش ابتدایی و 34% آنها زن بودند. نقشه‌های بازنمودی و تفسیری حاصل، ضمن تأیید اعتبار یافته‌های پژوهش‌های پیشین با آلفای کرنباخ 84/0، تظاهر منطقه‌های گویشی را پشتیبانی می‌کند و بیانگر پایایی روش تحقیق و روایی پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validating Dialectometry of Southesat Caspian Sea via Hoppenbrouwers’ Vowel Frequency Method

نویسندگان [English]

  • Sayfolah Mollaye Pashaye
  • Arezoo Najafian
چکیده [English]

As pioneer trends in Iranian computational dialectology, the Levenshtein algorithm applied to Mazandarani dialect data - extracted from LAI – revealed regional dialect in the northern range of the Alborz Mountains. Current synchronic fieldwork aimed to determine vowels responsible for regional variation, and likewise reliability and validity of the research findings, through vowel frequency method. The linguistic material consisted of 113 interviews with NORM Speakers of 36 years old and primary level of education in average, 38% of whom were female. Representative and interpretive dialect maps validate the results obtained in previous studies with 0.84 Cronbach’s α, emphasize manifestation of regional dialect, and illustrate the front vowels / i / and / a / verses central vowel / ə /, impose uttermost difference index on regional variations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computational linguistics
  • dialectology
  • vowel frequency method
  • Mazandarani