پردازش اسامی و افعال در زبان اول و دوم: بررسی شناختی سطوح پردازش لغت در افراد دوزبانه فارسی- انگلیسی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در مطالعات انجام شده در حوزه پردازش لغت، همواره تفاوتهای پردازش اسامی و افعال به لحاظ متفاوت بودن جنبه های اسمی و فعلی و فعالیت قسمت های متفاوتی از مغز در ارتباط با ویژگی های لغوی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی به خصوص در مورد افراد دوزبانه، با توجه به نقش واسطه ای زبان اول در پردازش زبان دوم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مطالعه، مقایسه ای تطبیقی بین زبان اول و دوم با در نظر گرفتن سطوح پردازش لغت در افراد دوزبانه فارسی- انگلیسی، و با مشارکت هشتاد و شش دانشجوی دوره کارشناسی زبان و ادبیات انگیسی انجام گرفت. در این پژوهش آزمون نامیدن تصویر به عنوان مهمترین ابزار شناختی مورد استفاده قرار گرفت و میزان تاخیرشدگی در نامیدن تصاویر با مفاهیم اسمی و فعلی در هر یک از دو زبان فارسی و انگلیسی در هزارم ثانیه ثبت شد. بر اساس نتایج این پژوهش، در پردازش افعال در هر دو زبان، پیچیدگی های وندی در مقایسه با پیچیدگی های معنایی دارای تاثیرگزاری بیشتری در ایجاد تفاوت بین پردازش اسامی و افعال می باشد و اسامی در حالت کلی میزان یاد آوری بالاتری دارند. همچنین، فراگیری زبان (زبان اول) و یادگیری آگاهانه زبان (زبان دوم) فاقد تاثیر بر میزان مشارکت سطوح پردازش لغت در افراد دوزبانه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nouns and Verbs Processing in the First and Second Language: A Cognitive Investigation of Lexical Processing Levels in Persian-English Bilinguals

نویسندگان [English]

  • Ramin Akbari
  • Reza Ghafar Samar
  • Fatemeh Tabassi Mofrad
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In lexical processing studies, nouns and verbs processing differences have always been investigated with respect to different lexical features in nouns and verbs and the activation of different cortical locations fundamental to noun and verb representations. Such investigations on bilinguals in particular, are of primary importance due to the mediation of L1 words to process L2 words. In this research, a comparative analysis between a first and a second language, by considering the lexical processing levels in Persian-English bilinguals and by participation of eighty six BA students of English literature has been done. Picture naming task was used as the main cognitive measure and the latencies in naming object and action pictures in either of Persian and English languages were recorded in milli-second. With regard to the findings of this research, in both languages morphological features in comparison with semantic features are more influential in nouns and verbs processing differences and nouns have longer retention in comparison with verbs. In addition, acquiring a language (L1) or learning a language consciously (L2) does not influence the significant contribution of processing levels in bilinguals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nouns and Verbs Processing
  • Lexical Processing Levels
  • Bilinguals
  • Picture Naming Task