آیا پردازش ادراکی خوشه‌های همخوانی آغازی در زبان فارسی منجر به درج واکه خیالی می-شود؟

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 گروه زبانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.22108/jrl.2020.120165.1425

چکیده

در این مقاله نقش واج‌آرایی زبان فارسی را در درک خوشه‌های آغازی (غیرمجاز) فارسی در چارچوب یک مطالعۀ آزمایشگاهی بررسی کردیم. هدف از انجام این پژوهش پاسخگوئی به این سوال بود که آیا با توجه به محدودیت‌های ساخت هجایی زبان فارسی مبنی بر وجود تنها یک همخوان در آغازۀ هجا، فارسی‌زبانان در رشته‌های آوایی دستکاری شدۀ بی‌معنیِ C1V1C2 که در آنها V1 به درجات مختلف از سیگنال آوایی گفتار حذف شده است، واکه می‌شنوند؟ یا آن که به درجات مختلفِ حذف V1 در سیگنال گفتار حساسیت شنیداری نشان می‌دهند و بنابراین بین صورت‌های آوایی که در آنها V1 حذف شده و صورت‌هایی که در آنها V1 حذف نشده است، تمایز می‌گذارند؟ برای انجام این پژوهش، تعداد 20 ناواژه با الگوی هجایی C1V1C2V2C3 طراحی شد؛ به طوری که ناواژه‌ها هر 6 واکۀ زبان فارسی را در خود داشتند. ناواژه‌ها پس از تولید و ضبط در نرم‌افزار پرت بازسازی شدند به این صورت که واکۀ اول درون هر ناواژه، به طور تدریجی طی چندین گام از سیگنال آوایی ناواژه حذف گردید. نتایج به دست آمده نشان داد درک واکه‌های خیالی به طور نظام‌مند برای تمامی توالی‌های C1C2 و تمامی واکه‌های فارسی روی نمی‌دهد. بنابراین، این فرضیه که فارسی‌زبانان هجاهای حاوی خوشه‌های آغازی C1C2 در آغاز ناواژه‌ها را با توجه به محدودیت‌های نظام آوایی زبان فارسی، به صورت توالی‌های آوایی C1VC2 درک می‌کنند، فرضیه معتبری نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Does perceptual processing of initial consonant clusters lead to the perception of illusive vowels in Persian

نویسندگان [English]

  • Janane Shalpush 1
  • vahid sadeghi 2
1 Department of Linguistics, Imam Khomeini International University
2 English and Linguistics Department, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

This paper addressed the role of Persian phonotactic constraints on the perception of initial consonant clusters. Given that initial consonant clusters are not permitted in the Persian sound system, we investigated whether Persian listeners perceive an illusive vowel in C1V1C2 sequences in which V1 is deleted in different degrees from the speech signal, or they are found to be sensitive to the magnitude of vowel deletion in the sequences. Twenty non-words with C1V1C2V2C3 structure were designed such that they contained one of the six vowels of the Persian sound system. The target non-words were re-synthesized in the praat software such that V1 was deleted from the speech tokens in magnitude degrees.. Results suggested that listeners do not consistently perceive an illusive vowel in C1C2 sequences. Thus, our study does not provide sufficient evidence for confirming the hypothesis generally assumed in the phonetic literature that C1C2 sequences in languages which do not permit initial consonant clusters are perceived as C1VC2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consonant clusters
  • illusive vowel
  • speech perception
  • non-words
  • perceptual sensitivity