بررسی تحول و بسامد فعل‌ سبکِ «داشتن، دیدن، آمدن، آوردن و گرفتن»از سال 1220 تا 1320 هجری شمسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد بخش زبانهای خارجی و زبانشاسی، دانشگاه شیراز، ایران

10.22108/jrl.2020.120716.1435

چکیده

چکیده
بررسی بسامد وقوع برخی از افعال سبک فارسی طی یک قرن می‌تواند به کشف چگونگی روند سبک شدن آنها بیانجامد. ما طی این پژوهش، 15000 مورد از پنج فعل «داشتن، آمدن، آوردن، گرفتن و دیدن» را در طول یک قرن (1220-1320) از متون روزنامه‌ای استخراج کردیم. قرن مورد نظر به 5 دوره هر کدام به طول 20 سال تقسیم شد. در هر دوره به جستجوی نمونه‌های موجود در متون پرداختیم. جستجوهای انجام شده حاکی از آن است که فعل سبک «داشتن» در تمامی 5 دوره وقوع داشته است. فعل‌ سبک «دیدن» تنها در سه دهه نخست از وقوع فراوانی بهره‌مند بوده است و پس از آن وقوع آن به عنوان فعل واژگانی بر وقوع آن به عنوان فعل سبک پیشی گرفته است. این پژوهش همچنین نشان می دهد که بسامد فعل سبک در دوره های پنج گانه مورد بررسی دارای نوساناتی می باشد. اما با استفاده از الگوهای بسامدی که در متن مقاله مورد تحلیل و توصیف قرار گرفته‌اند، می‌تواند قواعدی را استخراج کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An investigation into Persian light verbs dâštan ‘have’, âmadan ‘come’, âvardan ‘bring’, gereftan ‘get’ and didan ‘see’ in terms of their evolution and frequencies from 1840 to 1940

نویسندگان [English]

  • Bahador Zafarabadi 1
  • Jalal Rahemeyan 2
1 Department of foreign languages and linguistic, College of Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor of Linguistics, Department of foreign languages and Linguistics, college of Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Studying the frequency of a number of Persian light verbs during a century can lead to discovering how they turned into light verbs. In this piece of research, 15000 occurrences of five light verbs used in a period of a century (1220-1320) were extracted from newspapers. The verbs are dâštan ‘have’, âmadan ‘com’, âvardan ‘bring’, gereftan ‘take’ and didan ‘see’. The century is divided into five periods each covering 20 years. In each period we search for tokens of the verbs in the texts. According to our search, dâštan appear in all five periods. didan has a high frequency in first three periods, but in other periods its use as a lexical verb exceeds its use as a light verb. According to this research, the uses of the five light verbs in different periods fluctuate. However, one can come to certain rules using patterns shown by different frequencies which are analyzed and explain the text of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • light verb
  • Compound verb
  • grammaticalisation
  • Persian Language
  • Diachronic linguistics