بررسی ساخت نحوی خرده‌جمله در کردی (گونۀ موکریانی): رویکردی کمینه‌گرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22108/jrl.2020.119452.1413

چکیده

پژوهش پیش رو با هدف بررسی مقولۀ نحوی خرده‌جمله و شیوۀ اعطای حالت به گروه‌های اسمی درون آن در زبان کردی، گونۀ موکریانی، در چارچوب برنامۀ کمینه‌گرا صورت گرفته‌است. در این مقاله، به بررسی سه فرضیّه در باب مقولۀ نحوی خرده‌جمله پرداخته‌ایم که مطابق آن‌ها سازۀ مذکور فرافکنی واژگانی از محمول آن، گروه تصریف و گروه زمان در نظر گرفته شده‌است. تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله نشان می‌دهند که فرضیۀ اول سبب بروز مشکلاتی در اصل فرافکنی گسترده، شیوۀ اعطای حالت و نظریّۀ ایکس تیره می‌شود. در فرضیۀ دوم، جهت برآورده‌شدن الزامات گروه تصریف، قائل به وجود فرافکن‌هایی فاقد تجلی آوایی شدیم. در نظرگرفتن عناصر تهی در ساخت‌های زبانی همسو با ماهیّت اصلی برنامۀ کمینه‌گرا مبنی بر بهینه‌بودن ساخت‌های زبانی نیست و با اصل اقتصاد مغایرت دارد. در تحلیل آخر، با استناد به «مطابقۀ چندگانه» هیرایوا (2001) و «وراثت مشخّصه» چامسکی (2005، 2006)، مقولۀ نحوی خرده‌جمله در این گونه، گروه زمان در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Syntactic Structure of Small Clauses in Kurdish (Mokryani Variant): A Minimalist Approach

نویسندگان [English]

  • Roya Tabei 1
  • shoja tafakkori rezayi 2
1 PhD. Candidate, Department of English Literature and Language, The Faculty of Literature and Human Science, Razi University, Kermanshah, Iran
2 َAssistant Professor, Department of English Language and Literature, The Faculty of Literature and Human Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present study aims at providing a proposal within the framework of Minimal Program regarding both category status of small clause (SC) and case marking of its internal noun phrases in Mokryani Variant. These clauses always appear as the complement of consider-type verbs. There are three postulations related to SC in this study. As the first candidate, SC is considered as the projection of the head category of its predicate, although this analysis leads to violate projection principle, case marking and X-bar theory. As the second candidate, SC is treated as a sentential constituent headed by an IP node. We assumed there are two empty heads, although such an assumption, containing two null nodes, violates the main and significant derivational constrain of Minimalism, called “Economy Condition”. Finally, sustaining clausal analysis, SC is considered as a TP. Unlike the IP analysis of SC, this one has no null node which is in accordance with the main goal of Minimalism. Furthermore, the theories “Inheritance Feature” of Chomsky (2005, 2006) and “Multiple Agree” of Hiraiwa (2001) have been adopted to explain the existence of tense, agreement, and case in SCs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mokryani Variant
  • Minimal Program
  • small clause (SC)
  • Multiple Agree
  • case