بررسی و مقایسه مؤلفه‌های زبانی کودکان 7 تا 12 ساله فلج مغزی با کودکان سالم با تمرکز برنقشه‌های توپوگرافیک الکتروآنسفالوگرافی کمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان‌شناسی همگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 گروه علوم اعصاب، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران

3 گروه علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 گروه طب فیزیکی و توانبخشی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

10.22108/jrl.2020.119495.1414

چکیده

فلج مغزی یک اختلال حرکتی و وضعیتی است که به وسیله یک ضایعه مغزی غیر پیشرونده ایجاد شده و علائم آن به شکل آسیب‌های رشدی نمایان می‌گردد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی الگوهای الکتروفیزیولوژیک برآمده از نوار مغزی کمی حین انجام تکلیف زبانی و گفتاری و تحلیل مقایسه‌ای مؤلفه‌های کارکرد زبانی و الگوهای فضایی شایع استخراج شده بین کودکان فلج مغزی و سالم بود. در این پژوهش، 17 کودک فلج مغزی و 40 کودک سالم با دامنه سنی 7 تا 12 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت ارزیابی خصوصیات زبانی این کودکان از جمله ویژگی‌های آوایی‌ ـ واجی، نحوی و معناشناسی از آزمون رشد زبان و برای بررسی الگوهای الکتروفیزیولوژیک از نظر دامنه و فرکانس امواج و همچنین میزان هم‌آوایی امواج در نواحی مختلف از نوار مغزی کمی 16 کاناله استفاده شد. علاوه بر این، ارزیابی و خروجی کیفی آزمون رشد زبان به منظور مشخص کردن حوزه‌های نیازمند به بهبود در دو گروه سالم و فلج مغزی به شکل غالب، گزارش شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان فلج مغزی در زیر- مقیاس‌های آزمون رشد زبان نسبت به کودکان سالم مشکل قابل توجهی داشتند. همچنین مشاهده شد که کودکان فلج مغزی در خرده آزمون تکمیل دستوری، پایین‌ترین نمره را کسب کردند. نقشه مغزی بر پایه الکتروآنسفالوگرافی کمی نشان داد که تفاوت قدرت ارتعاش امواج مختلف و میزان هم‌آوایی امواج در باندهای فرکانسی مختلف در حوزه نیازمند به بهبود، بین دو گروه از نظر آماری معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment and Comparison of Language Functions in 7-12 Year-Old Children with Cerebral Palsy and Typically-Developing Subjects in Relation with qEEG Topographic Maps

نویسندگان [English]

 • Sanaz Tajadini 1
 • Mehrzad Mansouri 1
 • Mohammad Nami 2
 • Sima Farpour 3
 • Alireza Khormaee 1
 • Amirsaeid Moloodi 1
 • Hamidreza Farpour 4
1 Department of Linguistics, Faculty of Literature and Humanities, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Department of Neuroscience, School of Advanced Medical Sciences and Technologies, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Department of Neuroscience, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine , Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Cerebral Palsy (CP) is characterized by an atypical development of movement and posture which is the result of non-progressive prenatal and postnatal disturbance. It is often linked to developmental issues. The present study analyzed the Quantitative Electroencephalography (qEEG) signals upon carrying out a speech and language task in subjects with CP, as compared to language functions in typically-developing subjects. The study also extracted common spatial patterns between CP cases and typically-developing children. In this study, seventeen children with CP and 40 typically-developing children aged 7 to 12 were enrolled. In order to evaluate phonetic and phonological, syntactic and semantic features of language in CP cases in comparison to healthy control subjects, a Test of Language Development (TOLD) was employed. Their electrophysiological signals on the basis of amplitude and frequency of brain waves and also, brain connectivity across spectral bands were measured using a 16-channel quantitative electroencephalography. In addition, to determine areas needing improvement of CP cases and healthy controls, a qualitative language development test was done. Our findings indicated that phonetic and phonological, syntactic and semantic features of language were significantly impaired in children with CP vs. healthy controls. The grammatical completion (GC) sub-scale was found to be the domain acquiring the least score among CP cases. Moreover, the qEEG-based brain map revealed a significant difference in amplitude of waves and brain connectivity in area needing improvement state in CP subjects vs. healthy controls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerebral palsy
 • language development
 • Speech – language pathology
 • Brain mapping