بررسی میزان وام‌گیری در مقولات واژگانی اصلی بر اساس رویکرد سلسله‌مراتب وام‌گیری در کردی کلهری (با تمرکز بر متغیرهای جنسیت، تحصیلات و سن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زبانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استادیار گروه زبانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

10.22108/jrl.2020.120997.1445

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان وام‌گیری در مقولات واژگانی اصلی در کردی کلهری است. مقولات اسم، فعل، صفت و قید در کردی کلهری مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود در کدام مقوله گویشوران کردی کلهری بیشتر از واژه‌های بومی یا وام‌واژه فارسی استفاده می‌کنند. بر اساس متغیرهای سن، جنسیت و تحصیلات، افراد به هشت گروه تفکیک شدند تا میزان استفاده از کلمات بومی و قرضی در هر گروه مشخص شود. برای گردآوری داده‌ها، از یک پرسشنامه (فهرست) محقق-ساخته شامل 339 گویه (اسم، فعل، صفت و قید) استفاده گردید. در طراحی پرسشنامه صرفا واژه‌هائی انتخاب شدند که در کردی کلهری هم واژه کردی و هم معادل فارسی آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهند که در همه مقولات بررسی‌شده، میزان استفاده از واژه‌های بومی بسیار بیشتر از وام‌واژه‌های معادل فارسی است. همچنین، بین میزان وام-گیری از مقولات بررسی‌شده، تفاوت آشکاری دیده نمی‌شود، درحالیکه، درهمه رویکردهای سلسله‌مراتب وام‌گیری (تریفرز دالر، 2010؛ میوسکن، 1988؛ توماسن و کافمن 1988)، مقوله نحوی اسم قابلیت بالاتری برای وام‌گیری نشان می‌دهد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهند دلائل دیگری بغیر از جایگاه سلسله‌مراتبی واژه‌ها (مانند خلاء واژگانی) در وام‌گیری دخیل هستند. بنابراین، رویکرد این پژوهش را می‌توان بدیلی تازه برای همه رویکردهای سلسله‌مراتبی قلمداد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Lexical Borrowing based on Borrowing Hierarchies in Kolhari Kurdish Emphasizing Gender, age and Educational Background

نویسندگان [English]

  • Shahram Jamali 1
  • Habib Gowhary 2
1 Department of Linguistics, Ilam branch, Islamic Azad University , Ilam, Iran
2 Department of Linguistics, Ilam branch, Islamic Azad University , Ilam, Iran
چکیده [English]

This study is intended to investigate lexical borrowing in Kalhori Kurdish. Nouns, verbs, adjectives, and adverbs were investigated to find whether native speakers prefer to use native words or loan words (of Farsi). Based on gender, age and educational backgrounds, the subjects were divided to eight groups. To collect data, a researcher-made questionnaire consisting of 339 items was employed. The results indicate that in all investigated lexical categories, native words (as apposed to loan words) are mainly chosen by the subjects in all groups. In addition, there is no basic difference in all investigated lexical categories. Almost the same amount of borrowing is reported in all lexical categories, while in all borrowing hierarchies (Treffers-Daller, 2010; Muysken, 1988; Thomason and Kaufman, 1988), nouns were easier to borrow than the elements lower in the hierarchy. The results of this study, however, suggest that the reasons for borrowing are beyond the position in the hierarchy. The importance of lexical gap in borrowing is emphasized in the present study as an alternative to hierarchical approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borrowing
  • borrowing hierarchy
  • Kalhori Kurdish
  • lexical categories