بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

  • ظفرآبادی، بهادر [1] بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لطفی، احمدرضا [1] ) **استادیار زبان شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان )اصفهان

م

ن

و

ه

ی

I

  • Izadi، Ahmad [1] استادیار گروه انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان