نویسنده = آهنگر، عباس علی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل بهینگی برخی از فرایندهای واجی گونۀ زبانی رودباری (اسلام‌آباد)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.103993.1057

عباسعلی آهنگر؛ پریا رزم دیده؛ زهره سادات ناصری


2. تحلیل گفتمانی انشقاق جریان اصول گرا به خرده گفتمان های جبهه ی پایداری و جبهه ی متحد اصول گرایی در انتخابات 1390

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 16-1

علی ضامن خوشخونژاد؛ علی اصغر سلطانی؛ عباس علی آهنگر