نویسنده = کریمی دوستان، غلامحسین
تعداد مقالات: 5
1. سبک‌سازی نظام‌مند فعل در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-186

10.22108/jrl.2019.117641.1360

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ مهدیه اسحاقی


2. ماهیت زمان حال در زبان فارسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 65-80

10.22108/jrl.2019.114753.1294

مطهره سامری؛ غلامحسین کریمی دوستان


3. بررسی حرف تعریف در گویش اردکان فارس در چارچوب نحو کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 85-100

غلامحسین کریمی دوستان؛ وحیده تجلی


4. تحلیل معنایی کلمات مرکب اسم- اسم در زبان فارسی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-82

انیس وحید؛ غلامحسین کریمی دوستان


5. اثر کلی/ جزئی در تناوب مکانی زبان فارسی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 77-100

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ علی صفری