نویسنده = بهمنیار، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 46-35

معصومه بهمنیار؛ عادل رفیعی