نویسنده = قاری، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-76

مریم طبیعی؛ شهلا شریفی؛ زهره قاری