نویسنده = کریمی، یادگار
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه ادغام موضوع درونی (کردی سورانی)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-230

10.22108/jrl.2020.118046.1380

سامان میهمی؛ یادگار کریمی


2. ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-120

10.22108/jrl.2017.86362.0

یادگار کریمی؛ الهه نجفی