نویسنده = فخاریان، فیضیه
تعداد مقالات: 1
1. همگونی همخوان‌ها در زبان فارسی نوین: رویکرد واج‌شناسی هندسۀ مشخصه‌ها

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-64

کیوان زاهدی؛ فیضیه فخاریان