نویسنده = رفسنجانی نژاد، سعید
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ گام و کوتاه‌ترین فاصلۀ میان دو نقطه

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-60

10.22108/jrl.2018.112291.1236

سعید رفسنجانی نژاد؛ محمد دبیرمقدم