نویسنده = رفیعی، عادل
تعداد مقالات: 3
1. تنوعات معنایی واژه‌های مرکب مختوم به ستاک حال «یاب» در زبان فارسی: رویکرد صرف ساختی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-102

10.22108/jrl.2018.109178.1157

ذلیخا عظیم دخت؛ عادل رفیعی؛ حدائق رضائی


2. بررسی فرایند تبدیل در زبان فارسی

دوره 6، شماره 10، بهار و تابستان 1393، صفحه 46-35

معصومه بهمنیار؛ عادل رفیعی


3. مفهوم عامل در واژه های مشتق زبان فارسی

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 19-32

عادل رفیعی