موضوعات = آواشناسی
تعداد مقالات: 3
3. مقایسۀ پدیدۀ مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/jrl.2017.101039.1008

الهام اخلاقی؛ شهلا شریفی؛ علی ایزانلو