دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390 

مقاله علمی

2. بررسی مفهوم ذهنیت در افعال وجهی در زبان فارسی

صفحه 1-20

محمود نقی‌زاده؛ منوچهر توانگر؛ محمد عموزاده


3. بررسی تطبیقی واژه آمین در دو زبان عربی و عبری

صفحه 21-44

امیرصالح معصومی؛ سیدمحمدرضا ابن‌الرسول


6. اثر کلی/ جزئی در تناوب مکانی زبان فارسی

صفحه 77-100

غلامحسین کریمی‌دوستان؛ علی صفری


7. بررسی ترمیم‌های گفتاری در زبان فارسی

صفحه 101-114

رضا مقدم‌کیا؛ پانته‌آ حیدرپور